15 mei 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Snel, In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 2 april jongstleden lagen de bevindingen van het rapport met de evaluatie van de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) uit 2013 op tafel. Met die wetswijziging is het schatkistbankieren voor de decentrale overheden geïntroduceerd. In dit...
27 oktober 2017
Brief aan parlement
Geachte heer/mevrouw, Volgende week debatteert u met uw collega’s van de overige fracties en met de regering over de Regeringsverklaring. Met het oog daarop wil ik een paar zaken bij u, en uw collegafractievoorzitters, onder de aandacht brengen.
Overig
In mei 2015 bracht de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het discussiestuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ uit. De aanleiding hiervoor was dat door de bestuurlijke, maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar de balans tussen taken, sturing en de inkomsten van gemeenten verloren is gegaan. Gezien de vele reacties...
Overig
De minister van BZK informeert de Tweede Kamer over het vervolg op de motie van de leden Veldman en Wolbert. In de motie wordt verzocht om in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het...
22 maart 2016
Brief aan kabinet
ECFE/U201600345
Geachte heer Plasterk, Wij danken u voor de consultatie van het concept voor de Handleiding artikel 12 Financiele-verhoudingswet voor het jaar 2017. Basis voor de beleidsregels in de handleiding zijn het Besluit financiële verhouding 2001 en de Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds. Evenals in ons advies van 2 april 2015 met...
7 januari 2016
Brief aan parlement
Geachte leden uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, Op 17 februari heeft u samen met de leden uit de Eerste Kamer in Brussel een interparlementaire conferentie met het Europees Parlement en andere nationale parlementen over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Europese Unie met betrekking tot het begrotingsbeleid van...