13 mei 2020
Overige brief
Met grote belangstelling hebben wij uw REIS advies over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen gelezen en in verschillende gremia besproken. U heeft de uitnodiging gedaan om een reactie te geven op het advies. We maken bij deze graag gebruik van de uitnodiging en u ontvangt onze reactie...
Rapport
Het rapport ’Veerkracht in het corporatiebezit’ heeft veel impact gehad en discussie losgemaakt. Daarbij werd niet zelden het vermoeden geuit dat de ontwikkelingen na 2016 nog sterker zouden zijn. In deze update wordt verkend of dat zo is. De ontwikkelingen worden doorgetrokken naar peiljaar 2018.
Rapport
Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Initiatiefnemers van woonvormen voor senioren lopen vaak tegen dezelfde knelpunten aan: financiering...
Rapport
Platform31 voerde in opdracht van de ministeries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulmeting uit om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen.
Handreiking
Mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig en vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Om hier goed op in te spelen is gericht onderzoek nodig naar de woonzorgopgave in wijken en dorpen. Elke wijk of dorp is weer anders en dat geldt ook...