Nieuws
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie SZW, U vergadert op 5 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Man aan het werk in een plantsoen
1 juni 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw van Gennip, U werkt in hoog tempo aan het nieuwe financieringsstelsel voor kinderopvang en besteedt daarbij terecht aandacht aan een systeem dat voor ouders eenvoudig en begrijpelijk moet zijn en een stimulans is om arbeid en zorg te combineren. Wij juichen het toe dat het uitgangspunt is dat...
20 april 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, U heeft op 10 mei 2023 een debat met minister Van Gennip over kinderopvang. Met deze brief vragen we uw aandacht voor de mogelijke gevolgen van het nieuwe financieringsstelsel. De keuzes in deze majeure operatie hebben hun weerslag op gemeenten en haar inwoners en raken gemeentelijk...
Knutselen bij kinderopvang
Overig
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
Kinderopvang
Het vergroten van kansengelijkheid is een van de 3 doelen van de gemeentelijke propositie De Winst van het sociaal domein. Hoe kunt u als raadslid hierop invloed uitoefenen? We benoemen een aantal routes. Daarnaast is het nuttig om bij elk nieuw beleid steeds de vraag te stellen: hoe raakt dit...
Twee meisjes zitten met laptop op de trappen voor een gebouw
Factsheet
Gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen om sociale en/of medische redenen wel kinderopvang nodig hebben. Hiervoor kan, door ouders of onder verantwoordelijkheid van ouders, een tegemoetkoming worden aangevraagd bij de gemeente. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar of zolang...
Kinderen in peuterspeelzaal