Geachte dames en heren,

U heeft op 10 mei 2023 een debat met minister Van Gennip over kinderopvang. Met deze brief vragen we uw aandacht voor de mogelijke gevolgen van het nieuwe financieringsstelsel. De keuzes in deze majeure operatie hebben hun weerslag op gemeenten en haar inwoners en raken gemeentelijk beleid.