Nieuws
26 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/041
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de Model Verordening nadeelcompensatie. Deze is nieuw. De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning, het inperken van rechten of neveneffecten door werkzaamheden. Het gaat dus om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten, en...
Ondertekenen document
Handreiking
Het proces van digitalisering waarbinnen de overheid steeds meer gegevens digitaal verwerkt, is al jaren aan de gang. Ook in de communicatie met burgers en bedrijven wordt de digitale weg steeds vaker gebruikt. Dit digitale verkeer zal na de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, waarin de burger...
foto vrouw met laptop en telefoon
14 november 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingsrecht en Justitie, U heeft maandag 9 november bij de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het debat gevoerd over de Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256). Wij willen graag reageren op de ingediende amendementen. Naar...
27 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Dekker, U heeft gevraagd om een reactie op de voorgenomen wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht. We gaan eerst in op de mogelijkheid voor de bestuursrechter om de proceskosten voor een bestuursorgaan te vermeerderen bij kennelijk onredelijk handelen. Daarna geven we een reactie op de verhoging in beroep...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...
beleid voeren