Gemeenten vormen de spil binnen de Wet inburgering 2021, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Het doel van deze nieuwe regierol is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. 

Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering, en specifieker voor:

  • de brede intake
  • het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
  • (het monitoren van) de voortgang van de inburgering
  • het inburgeringsaanbod, bestaande uit:
    • de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP): voor alle inburgeringsplichtigen
    • het participatieverklaringstraject (PVT): voor alle inburgeringsplichtigen
    • één van de leerroutes: voor asielstatushouders

Ook de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders en het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde asielstatushouders vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.