Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel, want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen. Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen door hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

Het bestuur van ZPW heeft de volgende overall ambitie voor het beleidsthema arbeidsmarkt vastgesteld:

Overall ambitie: gelijkwaardige arbeidsverhoudingen is de basis. 
Van goed werkgeverschap is sprake als er evenwicht is tussen de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. 

Voor het beleidsthema pensioen gelden tevens de volgende ambities

1. ZPW stimuleert een integrale benadering cao en pensioen op beleidsmatige en financiële aspecten;
2. ZPW stimuleert een transparant, realistisch en toekomstbestendig pensioencontract;
3. ZPW stimuleert beleggen door ABP in maatschappelijke sectoren.

ZPW wil uiteraard ook deelnemen aan de uitwerking van het pensioenakkoord, maar maakt op dit moment geen deel uit van de stuurgroep van de Stichting van de Arbeid, die de afspraken van het pensioenakkoord uitwerkt. In de aanloop van de inrichting van deze stuurgroep heeft de SER een advies uitgebracht aan de minister van BZK over overleg met en consultatie van ZPW bij voorgenomen algemene wetgeving en beleid. Het advies heeft niet direct geresulteerd in een plek voor ZPW in de stuurgroep, maar wel in de voorbereidende werkgroepen en commissies. De komende periode zullen ZPW, ministerie van SZW en de Stichting van de Arbeid praktische afspraken maken hoe de inbreng van ZPW op adequate wijze betrokken wordt bij de besluitvorming.