Samen met inwoners je toegangsorganisatie inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dit is wat een visieleertraject u biedt. Het traject levert u een handelingsperspectief op waar u zelf verder mee aan de slag kunt. 

Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal Domein (onderdeel van de VNG) een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te optimaliseren. De organisatie en versterking van de toegang tot het sociaal domein kent door de complexiteit vaak knelpunten. Het visieleerteam beschikt over kennis over en ervaring met deze knelpunten en pas dit toe in het traject. Gezamenlijk komen we tot een advies en handelingsperspectief voor een optimalisatieproces. Wilt u een visieleertraject voor uw gemeente of meer informatie? Neem dan contact op via visieleren@vng.nl

Hieronder meer informatie over:

 • wat een visieleertraject oplevert 
 • waarom een visieleertraject voor uw gemeente interessant kan zijn
 • welk proces we gezamenlijk doorlopen
 • wat deelname van u als gemeente vraagt
 • hoe u zich aanmeldt

Wat levert een visieleertraject op?

 • Tijdens het visieleertraject spart u met experts met bestuurlijke, ambtelijke en uitvoerende kennis en ervaring. Dit leidt tot inzicht, neuzen die dezelfde kant op staan, een gezamenlijk (handelings)perspectief en draagvlak voor de ontwikkelrichting. 
 • Met het uiteindelijke handelingsperspectief onder de arm kan uw gemeente na een visieleertraject zelf aan de slag met vervolgstappen, zoals strategische beleidsvorming en de uitvoering van een opdracht of plan. 
 • Het visieleertraject verbindt (domeinoverstijgend) en versterkt de al ingezette en gerelateerde projecten binnen uw gemeente.
 • Het visieleerteam legt de verbinding naar mogelijke (vervolg) ondersteuningsprogramma’s en eerder opgedane ervaring in de praktijk. 

Waarom visieleren?

Om inhoudelijke doelen te bereiken, is organisatie- en cultuurverandering in gemeentelijke toegangsorganisaties een randvoorwaarde. Deze opgave is taai. Een visieleerteam helpt als neutrale, kritische spiegel van buiten en om samen te reflecteren. Het visieleerteam bestaat uit experts die op toegang-specifieke thema’s deelnemen. Zij faciliteren het gesprek tussen bestuurders, ambtenaren en de uitvoering en benoemen de strategische uitdagingen die ze zien. Tijdens deze gesprekken inspireert het visieleerteam op de ingebrachte onderwerpen, zijn zij sparringpartner en worden oplossingsrichtingen verkend. Het doel van een visieleertraject is een advies met handelingsperspectief voor (het in gang zetten van) een optimalisatieproces. 

De belangrijkste knelpunten uit eerdere visieleertrajecten zijn vertaald in drie thema’s, waarmee we ook binnen uw gemeente aan de slag kunnen gaan:

 1. De inwoner centraal: hoe kunnen gemeenten de inwoner meer centraal zetten in tijden van grote inhoudelijke ambities en een neiging tot controle en beheersing? 
 2. Rust en regie: hoe kunnen gemeenten de rust en de regie terugvinden om de toegang tot het sociaal domein te verbeteren en toekomstbestendig te maken? 
 3. Balans tussen lokaal en regionaal: hoe kunnen gemeenten een passende balans vinden tussen lokaal vormgeven en regionaal samenwerken?

Visieleer-proces

In een visieleertraject van ongeveer 12 weken doorlopen we de volgende 5 stappen:

 1. Vraagverheldering en verkenning van het vraagstuk

In de eerste stap zetten we het ‘verkenningsinstrument toegang’ (VIT) in. Hiermee bepalen we      mede in welk ontwikkelstadium de toegang zich bevindt, en waarop uw gemeente kan prioriteren en optimaliseren. Ook leggen we een verbinding met de andere beschikbare ondersteuningsprogramma's, zoals het ondersteuningsprogramma vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.

2. Kick-offsessie

Tijdens de kick-off bepalen we gezamenlijk wat de kernvraag is en welke perspectieven (bestuur, management, beleid, uitvoering) gehoord moeten worden in de duo-interviews.

3. Duo-interviewfase

In deze duo-interviews gaan de verschillende perspectieven (onder begeleiding van een moderator) in gesprek om belevingen op te halen en te verdiepen op de kernvraag.

4. Ontwerpsessie

Na een analyse van deze interviews, richten we een oplossingsgerichte ontwerpsessie in, waarmee het handelingsperspectief ontstaat.

5. Borgingssessie

Het expertteam verwerkt dit handelingsperspectief in een advies, wat gepresenteerd wordt tijdens de borgingssessie.

Wat vraagt deelname van uw gemeente?

 • De behoefte aan samen leren, zowel met inwoners, lokale partners, collega-gemeenten als experts vanuit de praktijk.
 • Bestuurlijk draagvlak en commitment vanuit alle deelnemende partijen.
 • De deelname van bestuurders aan (een gedeelte van) de sessies. 
 • Bereidheid en voldoende personele inzet voor de duur van het visieleertraject, voor het voorbereiden en deelnemen aan de gesprekken:
  • Ambtelijk contactpersoon gedurende het visieleertraject: 6 tot 8 uur in de week.
  • Ambtelijke ondersteuning voor de praktische zaken: 12 uur per week gedurende de duo-interviews
  • Bestuurder(s): ten minste 2 dagdelen.
  • Nauw betrokken ambtelijke en uitvoerende professionals: ten minste 4 dagdelen.

Meedoen?

Wilt u een visieleertraject voor uw gemeente of meer informatie? Neem dan contact op via visieleren@vng.nl.