Bent u als gemeente of regio bezig met (het verder versterken van) de aanpak van ouderenmishandeling en kunt u daar ondersteuning bij gebruiken? Doe dan een beroep op de Expertpool Ouderenmishandeling! Hieronder leest uw wat de expertpool kan betekenen en hoe u er een beroep op kunt doen.  

Deze uitleg hoort bij het bericht Expert voor ondersteuning bij uw aanpak ouderenmishandeling.

Aanpak van ouderenmishandeling nog steeds prioriteit

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) richtte zich op het eerder en beter in beeld krijgen van slachtoffers van huiselijk geweld, het geweld stoppen en duurzaam oplossen. Onderdeel van dit programma was specifieke aandacht aan groepen die bijzonder kwetsbaar zijn, waaronder ouderen. GHNT is inmiddels afgerond, maar de aanpak van ouderenmishandeling heeft nog steeds prioriteit.

Om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een sluitende aanpak voor het tegengaan van ouderenmishandeling is, in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de VNG, een Expertpool Ouderenmishandeling opgericht. Gemeenten kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een 2e ronde van ondersteuning door deze expertpool. Uitwerking en opvolging van de 1e ronde is inmiddels in volle gang.

Doelen van de Expertpool

 De doelen van de Expertpool Ouderenmishandeling zijn:

 • Beschikbaar stellen van experts met verschillende soorten expertise, relevant voor de (lokale) aanpak van ouderenmishandeling.
 • Praktische ondersteuning bieden, op maat, die goed aansluit op lokale behoeften, zodat er concrete uitkomsten worden gerealiseerd.
 • Op die manier bijdragen aan het zetten van verdere stappen in het ontwikkelen van een lokale aanpak om ouderenmishandeling tegen te gaan.

Ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Expertpool

In deze 2e ronde ligt de nadruk op het beleid van de aanpak van ouderenmishandeling, dus de (door)ontwikkeling van dit beleid. Gemeenten kunnen, afhankelijk van de eigen behoefte op dit gebied, gebruik maken van een expert uit de expertpool.

Heeft uw gemeente bijvoorbeeld al een conceptplan voor lokaal beleid op ouderenmishandeling in ontwikkeling en is er daar richting, aanscherping of verdieping op nodig? Wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van een plan van aanpak die recht doet aan de regionale en lokale ambities en de lokale situatie in uw gemeente? Of wilt u advies over de actielijnen in uw huidige lokale aanpak als het gaat om implementatie en borging?

De gekozen expert kan uw gemeente ondersteunen en adviseren bij het (door)ontwikkelen van een plan van aanpak met een eventueel thematische focus (denk hierbij bijvoorbeeld aan de pijlers van het beleid, de doelgroep waar het zich op richt etc). Gemeenten die nog geen (expliciet) beleid hebben ontwikkeld gericht op de aanpak van ouderenmishandeling en dat wel graag willen, hebben hierbij voorrang.

Randvoorwaarden

 • De inzet van de expert is beperkt in uren en gericht op het ondersteunen van activiteiten waar de gemeente of regio zelf eigenaar van is en blijft en inzet op pleegt. Dit betekent onder andere dat de (praktische en inhoudelijke) wensen en de behoeften van de gemeente leidend zijn bij de inzet van de expert. De gemeente behoudt taken voor zichzelf, de expert neemt een (praktisch) ondersteunende en/of adviserende rol in tijdens het traject. Er kunnen dus geen gehele (uitvoerende) activiteiten worden overgedragen aan de expert.
 • Het gaat om 20 uur ondersteuning van de expert.
 • Een beroep doen op de expertpool betekent:
  • Het voeren van een intakegesprek met Regioplan
  • Het samen met Regioplan formuleren van de opdrachtbeschrijving
  • Deelname aan het Matchingsgesprek dat Regioplan organiseert tussen de gemeente en de beoogd in te zetten expert
  • Een periodiek gesprek met Regioplan over de voortgang van het ondersteuningstraject
 • Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan het lerend netwerk (niet verplicht), in het kader waarvan  landelijke uitwisselbijeenkomsten worden georganiseerd. Deze zullen vermoedelijk begin 2023 plaatsvinden, om zo de uitwisseling tussen gemeenten en regio’s uit zowel de eerste als tweede tranche mogelijk te maken.

Planning

Inschrijving ondersteuning 2e ronde: aangeven ondersteuningsbehoefte

Deadline 25 november 2022, d.m.v. inschrijfformulier aan: expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl 

Intakegesprekken gemeenten/Regioplan;

Verhelderen van de ondersteuningsbehoefte, formuleren van de concrete opdracht in afstemming met de gemeente

Week 46-48 (14 november -4 december )

Matching gemeente & expert:

Matchgesprek tussen gemeente en experts, opstellen planning voor ondersteuning, ondertekenen overeenkomst

Week 49-51 (5-22 december)

Start trajecten 1e ronde

Zo spoedig mogelijk na matching of volgens afspraken tussen expert en gemeenten. Het is de bedoeling dat de ondersteuning in ieder geval eind februari afloopt.

Afloop project

Begin maart 2023

Regioplan

Regioplan coördineert de Expertpool Ouderenmishandeling, brengt de ondersteuningsbehoefte van gemeenten en regio’s in kaart en maakt de match tussen gemeenten en de experts op basis van de lokale ondersteuningsvraag. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen! Het coördinatieteam is bereikbaar via expertpool.ouderenmishandeling@regioplan.nl.