Stein is de Meest Toegankelijke Gemeente 2021

De gemeente Stein is verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in 2021. Stein springt eruit met een Sociale Inclusie Agenda waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente Zwolle won de aanmoedigingsprijs.

In de laatste ronde van de door de VNG georganiseerde verkiezingen dongen ook de gemeenten Hardenberg, Oude IJsselstreek en Harderwijk nog mee naar de titel. 'Alle 5 de gemeenten in de finale zijn wat ons betreft winnaars!' aldus de jury. 

Reactie gemeente Stein

In de video hieronder geven wethouder Hub Janssen, beleidsmedewerker Cheyenne Dohmen, ervaringsdeskundigen Hein Coumans en Irma Janssen uit de gemeente Stein, en ook jurylid Taco Rietveld hun reactie.

Doel van de verkiezing

De verkiezing van Meest Toegankelijke Gemeente is erop gericht om gemeenten op een positieve manier aan te spreken op de belangrijke rol die zij spelen in het vergroten van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of met een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Met de verkiezing willen we het belang van fysieke, sociale en informatietoegankelijkheid hoger op de agenda zetten, waardevolle initiatieven in het zonnetje zetten en stimuleren dat gemeenten van elkaar leren, iets dat we als VNG ondersteunen via het project Iedereen doet mee!

 • Iedereen doet mee!
  Nieuws, handreikingen, bijeenkomsten, praktijkvoorbeelden, publicaties, links, contactgegevens.

Meer informatie

De bekendmaking van de uitslag van Meest Toegankelijke Gemeente haalde het NOS Journaal. Hieronder de link naar het NOS-bericht (met daarin een videogfragment met ervaringsdeskundige Irma Janssen).

Foto's

Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u een overzicht van de twaalf halve finalisten voor de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2021.

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Inclusief is het uitgangspunt. Een goede toegankelijkheid past ook bij het zijn van een gastvrije stad. Toegankelijkheid is wellicht niet de reden dat mensen naar Zwolle komen, maar als je niet toegankelijk of gastvrij bent, is dat wel de reden waarom mensen niet meer terugkomen.

In Zwolle staat het thema daarom al veel langer op de agenda. In 2013 heeft het college het VN-verdrag al onderschreven. Het VN-verdrag is een extra reden om toegankelijkheid als speerpunt op te nemen in het beleid. Door het VN-verdrag is er een extra groot besef dat de gemeente inclusief beleid wil maken. Zwolle wil op alle terreinen van het leven inclusief zijn.

Daarbij geldt het Zwolse thema “Samen maken we de Stad” ook nadrukkelijk voor Toegankelijkheid. Voor (sociaal) beleid wordt er samengewerkt met de Participatieraad en voor de praktische uitvoering trekken we samen op met Toegankelijk Zwolle.
Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij iedere fase van beleidsontwikkeling en uitvoering krijg je niet alleen een toegankelijk resultaat, het levert ook praktische kennis op en er ontstaat directe bewustwording.

Vanuit het VN-verdrag is Zwolle gestart met de buitenruimte. Standpunt is dat op een gelijkwaardige manier deelgenomen kan worden aan de samenleving, ermee begint dat je er kunt komen. In Zwolle is men vooral een doener. Toegankelijkheid wordt daarbij meegenomen in wat men doet, het werken aan projecten, of beleid of onderhoud.

Er zijn binnen de gemeente verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van: de openbare ruimte, erfgoed, kunst en cultuur, werk, informatie, verkeer en vervoer, welzijn, onderwijs, bewustwording, spelen en zorgtechnologie. 

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 1. Zorg voor een betaalde ondersteuner van de belangenbehartigingsgroep. Hierdoor ontstaat continuïteit en stabiliteit. Door deze functie te beleggen bij een welzijnsorganisatie zijn de lijnen kort. Zet daarbij in op iemand vanuit de doelgroep zelf.
 2. Zorg voor diversiteit in de belangenbehartigingsgroep, zodat een breed palet aan belangen vertegenwoordigd zijn.
 3. Train de ervaringsdeskundigen, zodat zij overstijgend naar inclusie en toegankelijkheid kunnen kijken.
 4. Praat met de ervaringsdeskundigen en niet over hen.
 5. Een stadsergonoom binnen de gemeentelijk organisatie die nauw samenwerkt met de belangenbehartigingsgroep, zorgt voor goede vertaling van binnen de gemeente naar buiten en visa versa.

  De gemeente Zwolle staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente en kreeg de aanmoedigingsprijs.
   

Gerelateerde links

Westland is een veelzijdige gemeente die bekend staat om de kassen, innovatieve glastuinbouw en de brede kustlijn. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Westland prettig kan wonen, werken, recreëren en onderwijs kan krijgen. Dat iedereen, dus ongeacht beperking, kan meedoen.

Toegankelijkheid is een breed begrip, maar in Westland ziet de gemeente het als de mogelijkheid om zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik te maken van openbare ruimten, gebouwen, producten, diensten en informatie. Jarenlang was het de norm om aparte voorzieningen voor mensen met een beperking als onderdeel te zien van goed beleid, maar in  denken en doen is een omslag gemaakt. De nadruk is komen te liggen op de inclusieve samenleving, op een toegankelijk Westland voor iedereen, om toegankelijkheid te beschouwen als iets vanzelfsprekends.

Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving reikt toegankelijkheid verder dan enkel de fysieke ruimte. Deze ruimte blijft essentieel, maar ook de digitale en sociale ruimte moeten toegankelijk zijn. Iedereen moet de benodigde informatie kunnen vinden en begrijpen en zich welkom voelen. Dit doet Westland niet alleen, maar samen met de inwoners. De gemeente  betrekt ervaringsdeskundigen bij thema’s zoals wonen, werken en vrije tijd, waardoor in beleid de leefwereld van inwoners centraal staat. Door de nauwe samenwerking met partners en inwoners, zoals Vitis Welzijn en Platform Gehandicapten Westland, wordt het Westland steeds toegankelijker. De gemeente beseft dat toegankelijkheid nooit af is, maar heeft vertrouwen in de koers die er gevaren wordt en houdt samen met de partners toegankelijkheid goed in de gaten!

Projecten over toegankelijkheid in de gemeente Westland

Drempelvrij Westland: Op initiatief van Platform Gehandicapten Westland kent Westland het keurmerk Drempelvrij Westland. Gebouwen krijgen het keurmerk als het voldoet aan de toegankelijkheidscriteria. Dit keurmerk stimuleert ondernemers gebouwen toegankelijk te maken voor iedereen.

Direct Duidelijk-deal: De gemeente heeft haar handtekening gezet onder de Direct Duidelijk-deal met als doel de communicatie voor inwoners en ondernemers te verduidelijken. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering, maar vanaf 2022 hoopt de gemeente de eerste resultaten te zien.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

Doe het niet alleen, maar samen met inwoners en partners. Zie het belang in van
ervaringsdeskundigheid (en creëer draagvlak waar nodig). Door te weten welke letterlijke en figuurlijke drempels zij in hun dagelijks leven tegenkomen, beschik je als gemeente meteen over de kennis hoe de toegankelijkheid te verbeteren. Periodiek overleg met inwoners en partners over toegankelijkheid zorgt ervoor dat je weet wat goed gaat en wat beter kan.

De gemeente Westland staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

In het VN-verdrag handicap is vast gelegd dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder een beperking. In Waalwijk pakken ze inclusie in de breedte op; namelijk dat iedereen zich prettig voelt en iedereen in de gemeente mee kan doen.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Waalwijk

In Waalwijk mag je zijn zoals je bent, ongeacht lichamelijke of geestelijke beperking, etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid. En iedereen moet eerlijke kansen krijgen om te kunnen wonen, werken, leren, sporten en te genieten van het goede leven in onze mooie gemeente.

De gemeente geeft al jarenlang vorm aan inclusie en hebben eind 2020 ook een projectleider aangesteld om het programma verder uit te werken. En om de bewustwording rondom inclusie te vergroten, zowel binnen als buiten de gemeente. Want een inclusieve samenleving, die maken we samen; inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente.

De rode draad in het inclusieprogramma is de bewustwording. Vaak gebeurt uitsluiting onbewust. Totdat je ervaringen van iemand hoort en je realiseert; dit moet anders!

Speerpunten in het programma zijn onder andere:

 • Het oprichting van een lokaal VN-panel/platform van ervaringsdeskundigen,
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen,
 • Uitbreiden van het aantal toegankelijke toiletten en realiseren van een 24/7 toegankelijk miva-toilet,
 • Inclusief sporten,
 • Een inclusieve, gemeentelijke dienstverlening,
 • Het bespreekbaar maken van uitsluiting en inclusie.

 

Projecten over toegankelijkheid in de gemeente Waalwijk

Toets van toegankelijkheid openbare gebouwen in samenwerking met Ongehinderd: de toets levert concrete verbeterpunten op. De uitvoering hiervan is tegelijkertijd een bewustwordingstraject bij collega’s binnen/buiten de gemeente, gebruikers en huurders van de locaties.

Sportakkoord; inclusief sporten is een onderdeel. De gemeente organiseert een inspiratiesessie om de wereld van sport en zorg met elkaar te verbinden. Met als einddoel meer mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen.

Bewustwording; themapagina’s Ik doe mee in Weekblad Waalwijk.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 • Werk samen met ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van je beleid, projecten en campagnes.
 • Zorg voor betrokkenheid en commitment van management en bestuur.
 • Reserveer budget en menskracht voor de coördinatie van het inclusieprogramma en zorg dat je organisatie ‘inclusief budgetteert’.

De gemeente Waalwijk staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

 

Gerelateerde links

In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Dat was én is het devies! Vanuit dat oogpunt staat de organisatie sinds jaar en dag in verbinding met ervaringsdeskundigen.
Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring in 2018 kreeg de aanpak de gewenste structuur en zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwording. Daarnaast ontwikkelde de groep ervaringsdeskundigen tot een heus Sociaal Inclusiepanel. Kortgezegd, een adviesraad voor de gemeente waar die sindsdien structureel mee in overleg is. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies en de gemeente kan hen consulteren.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Stein

Samen met ervaringsdeskundigen, ambtenaren, managementteams, collegeleden, raadsleden, samenwerkingspartners, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben themabijeenkomsten, ervaringsparcoursen, bewustwordingsactiviteiten plaatsgevonden die in 2019 geleid hebben tot een Lokale Inclusie Agenda. Dit is een leidraad voor  toegankelijkheidsambities op het gebied van Inclusief onderwijs, Digitale toegankelijkheid, Wonen, Cultuur, vrije tijd en sport, Werk en werkgelegenheid, Gezondheid en welzijn en Fysieke toegankelijkheid. Daarnaast draagt de gemeente proactief uit wat en waarom zaken op deze wijze worden aangepakt.

Door de jaren heen zijn er gezamenlijk veel waardevolle stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn toegankelijkheidschecks bij openbare gebouwen, verbouwingen van scholen, inrichting van stemlokalen en -hokjes, wandelpaden, maar ook de doorontwikkeling van onze website en het kleurgebruik in communicatie-uitingen, etc. De gemeente realiseert zich dat toegankelijkheid een continue proces is dat altijd aandacht verdient. Daarom probeert Stein toegankelijkheid ook zoveel mogelijk in te bedden in bestaande processen en procedures zoals bij inkoop en aanbestedingen van producten en diensten.

Projecten in de gemeente Stein over toegankelijkheid

Projecten in de openbare ruimte, zoals de aanleg van geleidelijnen rondom het winkelcentrum en herstructurering van straten zijn in Stein goede voorbeelden. Daarnaast testen de panelleden ook de toegankelijkheid bij bijvoorbeeld wandelpaden zoals het Knuppelpad bij ‘t Brook. Door de betrokkenheid van het sociaal inclusiepanel in de beginfase kan al veel gerealiseerd worden op het gebied van toegankelijkheid.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 1. Zorg via bewustwording voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;
 2. Formeer een inclusiepanel als dat er nog niet is;
 3. Gebruik daarbij de kracht van de samenleving / laat ervaringsdeskundigen spreken / presenteren / etc.;
 4. Benadruk dat het een organisatie-brede ontwikkeling is;
 5. Benader toegankelijkheid als een beweging die nooit af is;
 6. Probeer toegankelijkheid te verankeren in processen;
 7. Begin klein, maar zorg voor structuur;
 8. Draag uit wat je doet en wat je samen bereikt hebt.

De gemeente Stein is de winnaar van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

De gemeente Sint Anthonis vindt sociale inclusie en de brede toegankelijkheid heel belangrijk. Daarom heeft de gemeente de inclusieve samenleving beleidsmatig verankerd in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Op 11 oktober 2019 is samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) het Manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. Sint Anthonis wil bereiken dat de gemeente stap voor stap een inclusieve en toegankelijke maatschappij en samenleving wordt waar iedereen kan meedoen, zover hij dat kan en wil.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Sint Anthonis

De samenwerking met het PGSA, de inwoners met ervaringsdeskundigheid en de betrokken in- en externe partners zijn een belangrijke randvoorwaarde gebleken. Er is het accent gelegd op burgerraadpleging, het ‘Samen Doen’, hierin gebruikmakend van het laaghangend fruit en de initiatieven vanuit de samenleving. Al werkende is er gewerkt aan beleidsontwikkeling, zoals een 0-meting en een Lokale Inclusie Agenda. De gemeente communiceert over de resultaten via diverse communicatiemiddelen en ook het bestuur en de Raad worden geïnformeerd. In de Concept Lokale Inclusie Agenda, die in de afrondende fase zit, worden verbeterpunten uitgewerkt op basis van de thema’s bewustwording, inclusief beleid, vrije tijd en welzijn, gezondheid & ondersteuning. Er is een ruim budget om dit te realiseren. Per 1 januari 2022 wordt de gemeente Sint Anthonis onderdeel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Sint Anthonis zal resultaten zeker agenderen voor het nieuwe bestuur en Raad in de nieuwe gemeente. Hiermee is de hoop dat de nieuwe gemeente de inclusieve samenleving hoog op de bestuurlijke agenda plaats.

Fysieke toegankelijkheid: reconstructie N602

Het meest in het oog springende project is op dit moment de doorgaande weg N602. De totale herziening van deze weg is net afgerond en ligt er prachtig bij. De PGSA is vroegtijdig en tussentijds betrokken geweest bij de vernieuwingsplannen. Dit heeft geresulteerd in verschillende aanpassingen. Denk aan brede trottoirs, aangepaste bushaltes en het ontbreken van drempels. Het project 602 is ook een voorbeeld van burgerparticipatie. Vanaf de voorbereiding hebben inwoners via werkgroepen meegewerkt.

Bewustwording en burgerraadpleging

In de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober 2020) zijn er samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het verbeteren van de brede toegankelijkheid voor iedereen. Er zijn door het PGSA circa 3500 polsbandjes ‘Iedereen doet mee’ uitgereikt in de gemeente. Het PGSA heeft ook een ideeënwedstrijd georganiseerd zodat inwoners verbeterpunten kunnen aangeven. Er zijn circa 60 goede ideeën binnen gekomen. De gemeente heeft deze ideeën gebruikt voor de uitvoering via het regulier onderhoud, bestaande projecten en de Lokale Inclusie Agenda. Bijvoorbeeld: de stoepen in de omgeving van de Koffiepot worden nu verbeterd. De Brinkstraat wordt na de zomer verbeterd. De toegankelijke paden bij de Radioplassen is opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan Stevensbeek en de Lokale Inclusie Agenda.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 • Maak gebruik van de producten van Iedereen doet mee! | VNG voor het maken van de Lokale Inclusie Agenda.
 • Zorg voor bestuurlijk en politiek draagvlak met het juiste urgentiegevoel.
 • Werk samen met het Platform Gehandicapten in uw gemeente.
 • Maak gebruik van ervaringsdeskundigen uit uw gemeente en werk samen aan de Lokale Inclusie Agenda.
 • Maak ambtenaren en bestuur bewust van het belang van de brede toegankelijkheid en het maken van universeel beleid ‘Maak het voor iedereen’. Borg dit in de besluitvorming.

De gemeente Sint Anthonis staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

Rotterdam werkt aan een toegankelijke en daarmee aantrekkelijke stad voor iedereen. Rotterdam Onbeperkt werkt hard aan het bevorderen van bewustwording over het VN-verdrag en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. 

Jaartal

2021

Gemeente

 • Rotterdam

Onder toegankelijkheid verstaat de gemeente niet alleen de fysieke toegankelijkheid, maar ook sociale en informatietoegankelijkheid. Dit doet Rotterdam onder andere samen met de Brede Raad 010 en 010Toegankelijk. Zo wordt Rotterdam (nog) toegankelijker en toegankelijkheid wordt onderdeel van het DNA van de stad. Hoewel het VN-verdrag valt onder geldende wet- en regelgeving, is nog niet iedereen bekend met het verdrag en het belang van toegankelijkheid. Ook heeft men niet altijd een duidelijk beeld van de brede doelgroep van het VN-verdrag. Rotterdam zet in op bewustwording, geeft advies en biedt praktische hulpmiddelen aan om toegankelijkheid te bevorderen.

Zo is een animatie ontwikkeld die de drie vormen van toegankelijkheid uitlegt. Voor externe bewustwording en advies zijn diverse factsheets ontwikkeld: Toegankelijke festivals en evenementenChecklist onbeperkt sporten en bewegen, Toegankelijk vrijwilligerswerk en een algemene factsheet toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverplichtingen opnemen in subsidies is inmiddels ook mogelijk in Rotterdam. De Subsidieverordening is in oktober 2019 gewijzigd waardoor het mogelijk is verplichtingen op te leggen aan subsidieontvangers met betrekking tot de toegankelijkheid op fysiek, sociaal en informatiegebied. Dit biedt mogelijkheden om ook via subsidieverstrekking door de gemeente de toegankelijkheid te verbeteren en dit onder de aandacht te brengen bij de subsidiepartijen.  Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid in de toekomst wordt meegenomen in alle ontwikkelingen in de stad.

Projecten over toegankelijkheid in de gemeente Rotterdam

 • Plusroutes lopen langs voorzieningen en fijne verblijfsplekken en zijn aangelegd volgens de Rotterdamse plusrichtlijnen. Denk aan goede afritjes, bankjes, toilet op de route, verkeerslichten langer op groen en rateltikkers op een goed volume. De plusroute Overschie heeft als pilot een dementie-vriendelijke route met herkenbare bewegwijzering. Meer over plusrouters hoor je in dit filmpje op Youtube.
 • Rotterdam realiseert als eerste ‘Koplopergemeente openbare toiletten’ in 2021 ook twee verschoonplekken voor oudere kinderen/volwassenen.
 • Campagne Toegankelijk vrijwilligerswerk ism Zorgzaam010
 • Ondertekening SamenSpeelAkkoord en realisatie Inspiratieboek Onbeperkt spelen en ontmoeten
 • De gemeente heeft meerdere Factsheets Toegankelijkheid ontwikkeld

Wat is jullie formule voor toegankelijkheid?

Het programma Rotterdam Onbeperkt zorgt voor bewustwording op een positieve manier. Met veel ambassadeurs binnen de gemeente zet Rotterdam erop in dat toegankelijkheid onderdeel van het DNA van de stad wordt. Dit doet de gemeente samen met de Brede Raad 010, 010Toegankelijk en vele andere partners in de stad. Toegankelijkheid wordt breed benaderd: fysiek, sociaal en informatietoegankelijkheid. De gemeente werkt toe naar algemeen toegankelijk en inclusief beleid en ontwerp. Rotterdam Onbeperkt bevordert ook het betrekken van ervaringsdeskundigen.

De gemeente Rotterdam  staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

 

Gerelateerde links

Met een burgemeester in een rolstoel kan het niet anders dan dat de gemeente toegankelijkheid belangrijk vindt. Maar dat is zeker niet de enige reden. De gemeente Oude IJsselstreek wil letterlijk en figuurlijk een gemeente zonder drempels worden. En dat doet de gemeente niet alleen, maar samen. Samen met ervaringsdeskundigen (de werkgroep Onbeperkt Meedoen) waar Oude IJsselstreek ontzettend trots op is.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Oude IJsselstreek

Die samenwerking heeft al geleid tot mooie projecten waarin vooral bewustwording centraal staat. Zo laat de gemeente kinderen ervaren hoe het is om met een beperking te leven in een scholenproject. En de gemeente zoekt de breedte op. Het gaat niet alleen om die letterlijke drempels, maar vooral ook de figuurlijke. Dingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, maar ontzettend belangrijk voor mensen met een beperking om mee te kunnen doen. Als je een darmaandoening hebt ga je toch fijner boodschappen doen als je weet dat je ergens naar het toilet kunt. En hoe fijn is het dat brieven goed leesbaar zijn en een website een voorleesfunctie heeft wanneer je slechtziend bent? Aanpassingen die zijn gerealiseerd omdat de gemeente vindt dat iedereen ook écht mee moet kunnen doen. 

Maar er is nog veel meer. Oude IJsselstreek wil aan de slag met inclusief onderwijs, het verbeteren van de toegankelijkheid van de recreatieve voorzieningen, stappen zetten richting een inclusieve arbeidsmarkt en noem maar op. Er is gestart, maar het is nog lang niet klaar. Op weg naar een toekomst waarin een verkiezing voor de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland niet meer nodig is. Omdat het normaal is dat we rekening houden met iedereen!

Projecten over toegankelijkheid in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente en werkgroep Onbeperkt Meedoen werken samen aan verschillende projecten onder andere:

 • Project semi-openbare toiletten
 • Prikkelarme kermis
 • Adviesgroep (o.a. gebruik scootmobiel)
 • Toegankelijke website
 • Toegankelijke evenementen
 • Scholenproject

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

Het allerbelangrijkste is een goede samenwerking met ervaringsdeskundigen. Neem ze serieus en probeer echt samen aan toegankelijkheid te werken. Want dan kun je zoveel meer bereiken!
Wat ook helpt is vooral doen in plaats van denken. Start gewoon met een klein project in plaats van het maken van een dik beleidsplan. Van het één komt het ander en zo ontstaan mooie dingen.
En vergeet ook de interne organisatie niet. Enthousiaste collega’s zijn zo belangrijk om er een succes van te maken.

De gemeente Oude IJsselstreek staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

Respect en acceptatie voor elkaar en voor elkaars verschillen zijn enorm belangrijk. Of je nu jong bent of oud, rijk of arm, een beperking hebt, een psychische ziekte of stoornis, chronisch ziek bent of juist een bijzonder talent hebt. Mensen nieuw in Nederland en welk geloof, welke geaardheid en seksuele voorkeur je ook hebt. In de gemeente Noordenveld vinden ze dat iedereen moet kunnen meedoen.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Noordenveld

Eigenlijk is iedereen het daar wel mee eens. Toch is het voor sommige mensen moeilijk om echt mee te doen. Bijvoorbeeld als je niet met een rolstoel naar het theater of naar een winkel kunt. Als je een belangrijke brief niet begrijpt of omdat digitale informatie niet goed beschikbaar is. Het is lastig als mensen geen rekening houden met jouw beperking. Noordenveld vindt het daarom belangrijk om dit soort problemen op te lossen. Dit doen ze door gebouwen, straten, evenementen en ook websites toegankelijk te maken. Door informatie in begrijpelijke taal aan te bieden. En door mensen bewust te maken van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken hebben. Van zelfstandig kunnen wonen tot meedoen in het regulier onderwijs en van mee kunnen doen met sport, evenementen of gewoon in de buitenruimte tot aan de toegankelijkheid van verkiezingen, gebouwen en werkgeverschap. Dat kan niet allemaal in één keer en als gemeente zeker niet alleen.

De gemeente is daarom heel blij dat de mensen van ‘Toegankelijk Noordenveld voor Iedereen’ ons helpen de gemeente beter toegankelijk te maken. Uiteraard waardeert de gemeente ook de inzet van al die inwoners, vrijwilligers, Welzijn In Noordenveld, (zorg)organisaties, bedrijven, winkels en instellingen die een bijdrage leveren om te komen tot een inclusieve samenleving. Want het belangrijkste is, dat mensen rekening met elkaar houden en dat stapje extra voor elkaar willen zetten.

Projecten in Noordenveld over toegankelijkheid

Het centrum van Roden is volop in ontwikkeling. Om het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk, bereikbaar en gastvrij te houden, wordt er hard gewerkt aan verschillende verbeteringen. Daarmee zorgen de gemeente dat Roden een aantrekkelijk en levendig (bovenregionaal) centrum krijgt waar inwoners, bezoekers en toeristen graag willen wonen, verblijven en ondernemen. Toegankelijkheid is op verschillende manieren meegenomen in deze plannen voor centrumontwikkeling, met de ervaringsdeskundigen die vanaf het begin aan tafel zaten. Bijvoorbeeld bij de centrumhalte Roden, het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de nieuwe geleidelijnen die in het gehele winkelgebied komen.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

Er wordt vooral veel samengewerkt. Toegankelijkheid gaat over veel meer dan drempels en geleidelijnen. Het gaat over erbij horen en meedoen in de samenleving. Zorg dus dat toegankelijkheid niet een onderwerp is voor een kleine groep mensen, maar voor iedereen!

De gemeente Noordenveld staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

Dat iedereen mee kan doen aan de samenleving zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat vinden ze in Meierijstad. En aan die vanzelfsprekendheid werken ze hard! Er gebeurt veel in Meierijstad. Daar zijn ze trots op.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Meierijstad

Bij alles wat de gemeente doet klinkt het motto: ‘niet over ons, zonder ons’. Daarom heeft Meierijstad samen met ervaringsdeskundigen de Lokale Inclusie Agenda gemaakt waarbij  samengewerkt wordt aan:

 • Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen
 • Toegankelijk sporten
 • Digitale toegankelijkheid
 • Bewustwording

Dit laatste punt is ook een belangrijke reden om aan deze verkiezing mee te doen.

Wat hebben we geleerd

Betrek ervaringsdeskundigen in een vroeg stadium bij plannen. Zij komen vaak met verrassende inzichten en ideeën waar je anders misschien niet opgekomen was. Zo voorkom je dat je de plank mis slaat. Op die manier kan de gemeente bijvoorbeeld de gebouwen en openbare ruimte meteen goed toegankelijk maken.  

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad. Deze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen adviseren de gemeente bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van gebouwen, sportcomplexen, stemlocaties en de openbare ruimte. Zulke vrijwilligers zijn onmisbaar en goud waard!

De toekomst

In de toekomst wil de gemeente nóg intensiever samenwerken met de inwoners en organisaties. Om zo aan te blijven sluiten op de veranderende behoefte. Alleen zo komt men verder. In Meierijstad noemen ze dat: de kracht van samen.  Met alle mooie projecten die er zijn en die nog komen, kijkt de gemeente uit naar een toekomst waarin iedereen mee kan doen.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 • Werk samen met lokale ervaringsdeskundigen
 • Denk bij alles wat je doet “niet over ons, zonder ons”.
 • Durf (door) te vragen naar de ervaring/behoefte van ervaringsdeskundigen zodat je inzicht krijgt in wat er nodig is
 • Benut deze ervaringsverhalen bij het verbeteren van je beleid, plannen, klantcontact en uitvoering.
 • Maak er expliciet tijd voor vrij in je organisatie
 • Kleine aanpassingen zorgen al voor groot effect.
 • Vier met elkaar successen.

De gemeente Beek staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

De gemeente Harderwijk heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren aan toegankelijkheid gewerkt. Bij verbouwingen van het zwembad, musea en het oude Stadhuis is de fysieke toegankelijkheid verbeterd. Er is aandacht gevraagd voor geleidelijnen, de verlichting in de openbare ruimte is aangepast en er is sinds 2020 een Werkgroep Toegankelijkheid met ervaringsdeskundigen.  

Jaartal

2021

Gemeente

 • Harderwijk

Toegankelijkheid maakt in Harderwijk deel uit van een breed scala aan activiteiten gericht op ‘inclusie’. Of het nu over vrije tijd, school, werk of vervoer gaat: íedereen moet mee kunnen doen! En zich welkom voelen! De gemeente traint medewerkers in het omgaan met dementie, psychische klachten en het voorkomen van ‘hokjesdenken’. Met publiciteitscampagnes vraagt de gemeente aandacht voor hoe inwoners onderling met elkaar omgaan. 

Ook inwoners zetten zich enthousiast in voor inclusie! Zoals maatjesprojecten, buurtmoestuinen die toegankelijk worden gemaakt en sportverenigingen die aan de slag willen met inclusie. Naast de Werkgroep Toegankelijkheid kent Harderwijk onder andere een Sociale Adviesraad, Regenboogambassadeurs en een Adviesteam van inwoners met een (licht) verstandelijke beperking. Credo is:  ‘Harderwijk zijn wij samen’ is geen loze kreet. Het weerspiegelt daadwerkelijk de samenleving!

Inclusie is nooit af! Leidend voor de gemeente is het ‘geluk’ van de inwoners. Zodat zij als mens tot hun recht komen! De eerste ervaringen zijn al opgedaan met een Geluksroute, voor mensen met een chronische ziekte of beperking die zich eenzaam voelen.

In Harderwijk wordt er op je gerekend!  Iedereen is welkom en moet mee kunnen doen. Het betekent ook dat we er van overtuigd zijn dat iedereen iets kan brengen aan een ander. Los van een fysieke, psychische, verstandelijke beperking of wat dan ook. Wethouder Gert Jan van Noort

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

Uiteindelijk gaat alles wat de gemeente doet voor de inwoners. En dan bedoelt Harderwijk dus echt álle inwoners. Denk bij projecten vroegtijdig na over inclusie en toegankelijkheid. Maak vervolgens tijd en capaciteit vrij om expertise van betrokken bewoners daadwerkelijk in te zetten. Soms kost het moeite om inwoners in een kwetsbare situatie te bereiken. Maar dat is geen reden om het niet te proberen! 

De gemeente Beek staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

Als gemeente Hardenberg streeft de gemeente er, samen met andere organisaties, naar om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. Toegankelijkheid is hierin een belangrijk onderdeel. In 2018 is deze gemeente uitgeroepen tot Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Door deze titel is het onderwerp toegankelijkheid nog meer gaan leven in de samenleving.

Jaartal

2021

Gemeente

 • Hardenberg

Hardenberg is trots op de stappen die zijn gezet en op wat inmiddels is bereikt. Met de oprichting van de werkgroep inclusieve samenleving, die bestaat uit leden van de participatieraad, het Platform Inclusief gemeente Hardenberg (PIgH) en raadsleden is er nog meer aandacht voor het onderwerp. De gemeente doet het al behoorlijk goed op het gebied van fysieke toegankelijkheid. Zo worden de eigen gebouwen altijd gebouwd met het ITS-keurmerk. Hebben mensen met een beperking veel aandacht in het woonprogramma. En kijkt PIgH altijd mee met ontwikkelingen in het openbaar gebied.

Nu werkt de gemeente aan de volgende stap waarbij een brede kijk op toegankelijkheid belangrijk is. Hiermee bedoelt Hardenberg dat naast de fysieke toegankelijkheid ook gewerkt wordt aan toegankelijke informatie en communicatie, en toegankelijke dienstverlening. Door bewust te zijn van deze drie vormen van toegankelijkheid kunnen de inwoners met een beperking nog beter helpen om volwaardig en in gelijkheid deel te nemen in de samenleving. 

Projecten in de gemeente Hardenberg over toegankelijkheid

Zorgeloos Vechtdal: Het doel is dat iedereen ongehinderd deel kan nemen aan het vrijetijdsaanbod en zorgeloos kan genieten van de rust, ruimte en natuur in Vechtdal Overijssel.

Pro Hardenberg zal samen met de gemeente (team Werk) in een pilot training de voormalige leerlingen van praktijk en speciaal onderwijs in 8 avonden meenemen in het ontwikkelen van werknemersvaardigheden om de werkkwaliteit van de deelnemers te verhogen.

Vanaf 2020 is de gemeente aangesloten bij Direct Duidelijk Doen. Dit is een landelijke overheidscampagne om duidelijker te communiceren met inwoners.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

 • Probeer alles wat je doet op het gebied van toegankelijkheid samen te doen met ervaringsdeskundigen.
 • Zorg voor een ambtelijke aanjager die het thema constant onder de aandacht brengt van zijn collega’s en andere organisaties in de gemeente. Probeer ambassadeurs te krijgen in de verschillende domeinen van het ambtelijke orgaan.
 • Geef als gemeente het goede voorbeeld.
 • Begin bij fysieke toegankelijkheid, omdat dit het meest tastbaar is. Ga daarna verder met de toegankelijkheid van informatie en communicatie.

  De gemeente Beek staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links

Beek heeft de handschoen enige jaren geleden opgepakt om nog meer vorm en inhoud te geven aan toegankelijkheid, door oprichting van het platform “Beek voor Iedereen” en de vaststelling van een inclusieagenda. 

Jaartal

2021

Gemeente

 • Beek

De aandacht voor toegankelijkheid is in Beek niet nieuw en is al gemeengoed. De gemeente  werkt bijvoorbeeld al jaren samen met het gehandicaptenplatform als er projecten in de fysieke omgeving gerealiseerd worden. Het platform van ervaringsdeskundigen wordt om advies gevraagd en met die adviezen wordt rekening gehouden. Komen er knelpunten naar voren, dan weet het platform de gemeente te vinden en zoekt men samen naar een geschikte oplossing.

Het platform Beek voor Iedereen heeft ervoor gekozen om als eerste in te zetten op de fysieke, en dan met name de gebouwelijke toegankelijkheid in Beek. In samenwerking met studenten van de opleiding ergotherapie van Zuyd Hoge School en het Beekse gehandicaptenplatform zijn inmiddels een 80-tal gebouwen gekeurd en voorzien van een raamsticker dat men toegankelijk is.

Toegankelijkheid gaat niet niet alleen over de fysieke en sociale toegankelijkheid. Ik zie het bewustwordings-proces bij de mensen als een belangrijke basis. Iedereen is immers gelijk en moet mee kunnen doen in de (Beekse) samenleving.
Harrie Impelmans Voorzitter Gehandicaptenplatform gemeente Beek

Beek heeft samen met de studenten en het gehandicaptenplatform de volgende documenten ontworpen:

 • draaiboek gebouwelijke keuringen
 • checklijst toegankelijkheid
 • handleiding checklijst toegankelijkheid
 • standaard rapportage
 • raamsticker toegankelijkheid
   

Belangrijke tips van de gemeente beek voor andere gemeenten:

 • betrek ervaringsdeskundigen bij het project
 • neem niet teveel hooi op je vork, ben tevreden met kleine succesjes en vier die!
 • zorg voor draagvlak: bij de burgers, zorg dat zij zich bewust zijn van de noodzaak van toegankelijkheid
 • zorg dat iedereen betrokken wordt en zich verantwoordelijk voelt.

De gemeente Beek staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.

Gerelateerde links