Woensdag 1 juli 2015 debatteerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) voor de zevende keer met de Kamer over het trekkingsrecht PGB. Het debat richtte zich op betaling, herstel en verbetering. Van Rijn nam de door hem in een brief gewekte indruk weg dat hij pas na de zomer zou beginnen met het uitwerken van verbeteringen.

Staatssecretaris Van Rijn deelde mee dat hij snel de eerste overleggen met partners heeft, waaronder VNG. In de zomer werkt hij zijn plannen uit, die hij uiterlijk in de tweede week van september aan de Kamer zal voorleggen.

Het gaat om voorstellen voor verbetering van het trekkingsrecht, inclusief een onderliggend KPMG-rapport, afspraken over herindicatie, de contouren van een compensatieregeling voor te late uitbetaling en over de voortgang van de hersteloperatie. Bij dit alles staat het belang van de budgethouder voor hem voorop.

Systeem vereenvoudigen 

Er is in de Kamer brede steun, onderschreven door Van Rijn, om voorstellen van Per Saldo en IederIn voor vereenvoudiging van het systeem van trekkingsrechten, over te nemen.

Voortman (GL) noemde een aantal oplossingen dat op korte termijn kan worden ingevoerd. Zou zouden gemeenten geen aanvullende eisen aan mensen mogen stellen. Ook zouden gemeenten niet meer zelf voor diverse functies verschillende tarieven kunnen hanteren.

Van Rijn was bereid haar voorstellen mee te nemen bij de verkenningen die hij deze zomer uitvoert. Hij tekende daarbij wel aan dat het taken zijn die bij gemeenten horen en waarover hij met hen overeenstemming moet bereiken. Van Rijn doet ook onderzoek naar de meerkosten die gemeenten hebben gemaakt. 

Moties

Bij de plenaire afronding op 2 juli werden elf moties ingediend, waarvan er zeven werden ontraden. Daar zat een motie (25657 nr. 191) bij om een onderzoek naar meerkosten van gemeenten in oktober naar de Kamer te sturen. 

Er waren vier moties die Van Rijn aan het oordeel van de Kamer liet. Bij de stemmingen zijn deze vier moties aangenomen.

  • Van Dijk (PvdA) en Potters (VVD) vroegen om de voorstellen van Per Saldo en IederIn te betrekken bij de verbeterplannen voor het systeem van trekkingsrechten (25657 nr. 189).
  • Voortman riep de staatssecretaris op te inventariseren welke aanvullende eisen door gemeenten leiden tot nodeloze bureaucratie en met gemeenten in gesprek te gaan om deze zo spoedig mogelijk weg te nemen (25657 nr.193).
  • Potters en Van Dijk willen dat de opsporing van fraude bij PGB-bureaus wordt geïntensiveerd (25657 nr. 195) en dat voor 1 januari wordt aangeven hoe een zwarte lijst kan worden ingevoerd.
  • Dik (CU) tenslotte vroeg te onderzoeken of het niet mogelijk is een bestaande indicatie te continueren tot er een nieuw indicatiebesluit is vastgesteld ( 25657 nr. 196) zodat een prop aan het einde van het jaar bij de SVB wordt voorkomen.