In de toelichting op het wetsvoorstel schrijft het kabinet dat sommige gemeenten aanvragen voor leerlingenvervoer van leerlingen met een psychische handicap niet honoreren omdat een dergelijke handicap niet uitdrukkelijk in de wet is genoemd.

Het is echter nooit de bedoeling van de wetgever geweest om leerlingen die vanwege een psychische handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen uit te sluiten van de mogelijkheid om een beroep te doen op vervoersvoorzieningen.

Het is, zo schrijft het kabinet, daarom ook geen uitbreiding van de doelgroep, maar het betreft een verduidelijking om misverstanden te voorkomen.

Ook wordt het mogelijk orthopedagogisch-didactische centra (Opdc’s) in te richten in de samenwerkingsverbanden primair onderwijs.

De wetswijziging gaat in op 1 augustus 2015. De VNG heeft de modelverordening aangepast.

Meer informatie