Deelsessies Bovenregionale bijeenkomsten GALA-IZA-Sportakkoord II  

Ketenaanpakken

(Wisselend JOGG, VeiligheidNL, Pharos, VNG)

Tijdens iedere bijeenkomst wordt één ketenaanpak onder de loep genomen. Hoe staat het met de uitvoering van deze ketenaanpak, wat gaat goed en wat kan beter? Wat is de relatie met de andere ketenaanpakken, hoe kunnen we de integraliteit tussen de ketenaanpakken bevorderen?

Versterken sociale basis

(Wisselend Movisie/Pharos/ KCSB/LKCA/VNG) 

 

Gemeenten en maatschappelijke organisatie kunnen niet meer om het begrip ‘sociale basis’ heen. Ook in het Gezond en Actief Leven Akkoord neemt dit een belangrijke plaats in. Het versterken van de sociale basis is één van de subdoelen van dit akkoord. Het draagt daarmee bij aan het hoofddoel van het GALA om een gezonde generatie te kunnen laten opgroeien. 
Verdiepingssessie versnellen van de transformatie (VNG)De transformatie, de beweging van zorg naar gezondheid, begint steeds meer vorm te krijgen. In deze verdiepingssessie gaan we in op de bedoeling en het waarom van deze transformatie. Daarnaast staan we stil bij de fasen van de transformatie, waar we nu staan en welke rol gemeenten daarin hebben. En welke instrumenten heb je om te transformeren? Uiteraard hebben we oog voor de dilemma’s, maar ook voor de mogelijkheden. Als voorbeeld lichten we er een paar transformatieplannen uit die al door de snelle toets zijn. Van deze plannen bespreken we welke rol gemeenten hebben gehad, hoe je als gemeente positie neemt tussen alle zorgpartijen en hoe je een echte transformatie vervolgens in gang zet of versnelt.
De preventieve kracht van sport, bewegen, voeding en cultuur (VSG, JOGG e.a.)De ‘kracht van voorkomen’ wordt steeds duidelijker en de inzet op preventie kan helpen de zorg betaalbaar te houden. Het is daarom niet gek dat steeds meer partijen de brug slaan tussen de werelden van de zorg, het sociaal domein en preventie. Daarbij is steeds meer aandacht voor de rol van sport, bewegen en cultuur, maar ook voor gezonde voeding. In deze deelsessie word je aan de hand van praktijkvoorbeelden meegenomen in wat werkt in succesvolle samenwerkingen op het snijvlak van zorg, sport en cultuur en krijg je tips om hierin lokaal stappen in te zetten.

Inspiratiesessie ‘Een gezonde leefomgeving in één uur’ 

(RIVM)

Dat de leefomgeving een grote rol speelt voor onze gezondheid weten we. Maar hoe realiseer je die? Waarin verschillen wijken, welke issues spelen er in kwetsbare wijken en wie pakt welke rol? Dat en meer gaan we met elkaar uitdiepen in deze sessie. Je krijgt informatie over wat een gezonde leefomgeving is, hoe die bijdraagt aan kansen voor inwoners als het gaat om bewegen, spelen en recreëren. Hoe meedoen in de maatschappij begint bij een gezonde wijk, die inspireert en activeert. De sessie sluit af met praktische tips waar je morgen direct mee aan de slag kunt gaan.
Inspiratiesessie Mentale gezondheid (VNG + Trimbos + Nederlandse vereniging voor zelfherstel en regie)Mentale gezondheid is in zowel GALA als IZA benoemd als een belangrijke opgave voor gemeenten en stakeholders. De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken en artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat steeds meer mensen en vooral jongvolwassenen kampen met lichte tot matige mentale klachten. Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van mentaal gezondheidsbeleid voor hun inwoners. In deze deelsessie gaat Trimbos dieper in op wat mentale gezondheid precies is en hoe integraal beleid kan worden ontwikkeld op dit belangrijke onderwerp. Vervolgens licht de VNG twee IZA-onderwerpen nader toe op basis van praktische voorbeelden: laagdrempelige steunpunten en verkennend gesprek/mentale gezondheidsnetwerken.
Digitalisering als fundament voor het regioplan, in de spotlight (RSO Trijn)Het IZA-regioplan Midden-Nederland zet stevig in op het thema digitalisering. Digitalisering staat beschreven als het fundament onder het regioplan. Verregaande (digitale) samenwerking binnen en tussen de regio’s en de verschillende domeinen, zoals het sociaal domein, de huisartsenzorg, de ggz, gemeentes en de ziekenhuizen is één van de uitgangspunten. Digitalisering gaat de doelstellingen vanuit de regioplannen zo ondersteunen en verder brengen. De directeur van RSO Trijn geeft een interactieve sessie over het nut en de noodzaak van deze digitale samenwerking.
Pareltjes uit de regio (GGD Gooi & Vechtstreek en GGD Utrecht)In deze deelsessie komen twee mooie voorbeelden aan bod: Gezond Wijdemeren en Samenwerkingsstructuur Eemland. Gezond Wijdemeren is een initiatief opgezet door huisartsen en andere professionals uit de gemeente Wijdemeren. Door het inzetten van verschillende activiteiten, zoals supermarktsafari en beweegactiviteiten, brengen zij een beweging op gang waarin een gezonde leefstijl voor de inwoners centraal staat. Het doel van Samenwerkingsstructuur Eemland is het opstellen en implementeren van een regionale ketenaanpak in samenspel met de lokale aanpak valpreventie in de verschillende gemeenten.

Spaghetti bijeenkomst (GGD Limburg-Noord & GGD Zuid-Limburg

IZA/GALA zorgen voor veel nieuwe ontwikkelingen en versterken bestaande ontwikkelingen. Hoe houd je als professional het overzicht? Hoe weet je als burger waar je terecht kunt? Dat zijn vragen die we samen willen beantwoorden! Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan we het perspectief van de inwoner en van de professional verkennen. Samen zullen we het gesprek gaan over hoe de burger ook echt kan profiteren van al die bestaande en nieuwe initiatieven in de buurt.