De zorgverzekeraars voor de jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) valt nog onder de AWBZ. De begeleiding jeugd uit de AWBZ zal al in 2013 overgaan naar de gemeenten. Al eerder (2012/2013) zullen de samenwerkingsverbanden hun zorgplannen opstellen en moeten afstemmen met de gemeenten. Het plan moet uiterlijk 1 maart 2013 richting de Inspectie van het Onderwijs gestuurd worden. Het treedt 1 augustus 2013 in werking. De betrokkenheid van de andere partijen zal op dat moment voor de betreffende zorgdomeinen van groot belang zijn. Gemeenten kunnen overwegen voor korter dan 4 jaar afspraken te maken over het zorgplan. Pas als het stelstel voor de jeugdzorg helder is, kan dan bekeken worden wat verder ten aanzien van de zorgplannen afgesproken wordt.

Afstemming met schoolbestuur
In de komende Wet op de Jeugdzorg wordt de opdracht aan gemeenten geformuleerd om zorg te dragen voor passende opvoed- en opgroeiondersteuning en afstemming hierover met het schoolbestuur. Dit is spiegelbeeldig aan de plicht richting het onderwijs om te signaleren en samen te werken als het gaat om leerlingenzorg.
Voor de recente stand van zaken op dit terrein: Factsheet decentralisatie jeugdzorg