Toegang gaat over de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Wanneer een inwoner zorg en ondersteuning nodig heeft, is het essentieel dat deze toegankelijk is. Gemeenten hebben, ieder op hun eigen manier, hun toegang al grotendeels goed geregeld. Dit sluit echter niet altijd goed aan bij inwoners waarbij sprake is van meervoudige ondersteuningsbehoeften, met een levenslange of levensbrede hulpvraag en/of die in een complexe situatie zitten.

Knelpunten, bedoelingen, uitgangspunten

In 2020 keken gemeenten, cliëntenorganisaties en VNG terug op de ontwikkelingen na de decentralisaties van 2015. Alhoewel er veel was gebeurd, constateerden zij ook een aantal hardnekkige knelpunten. Gemeenten, VNG en cliëntenorganisaties formuleerden in reactie daarop 9 bedoelingen van de decentralisaties, met daarin de ideale uitgangspunten voor het toegangsproces. Als vervolg op deze bedoelingen is er samen met Movisie een verbetertraject toegang gestart. In dat verbetertraject zijn de negen bedoelingen weer omgezet in 7 uitgangspunten voor een merkbaar beter toegangsproces.

Verdere optimalisatie toegangsproces nodig

Alhoewel al veel goed gaat in het toegangsproces, lopen sommige groepen nog steeds aan tegen obstakels zoals in de uitgangspunten vastgelegd. Denk hierbij aan ondersteuning die niet altijd passend en samenhangend is en het ontbreken van regie en zeggenschap voor inwoners. Hier is extra, integrale inzet nodig, bijvoorbeeld door in te zetten op het herkennen en erkennen van overkoepelende vragen, of  complexe problematiek. Dit vereist een verdere optimalisatie van het toegangsproces, zodat zorg en ondersteuning voor echt alle inwoners toegankelijk is.