In de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten een regierol op de (uitvoering van de) inburgeringstrajecten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. De streefdatum van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022.

Om gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van hun nieuwe regierol werken de VNG, Divosa, het ministerie van SZW en andere ketenpartners samen vanuit een ondersteuningsprogramma. De VNG richt zich binnen dit programma onder andere op de goede samenwerking met andere organisaties in de inburgeringsketen zoals het COA, DUO en de IND. Daarnaast zorgt de VNG voor informatieoverdracht en het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten; zo is de VNG een vraagbaak voor wethouders, raadsleden en medewerkers van gemeenten. De VNG levert ter praktische ondersteuning verschillende producten, zoals brochures en handreikingen, en organiseert webinars en andere activiteiten.

Wat doen wij?

Het ondersteuningsprogramma implementatie inburgering bouwt voort op de bestaande activiteiten van de VNG. Het beleidsteam van VNG richt zich op (ontwikkelingen in) de wet- en regelgeving en het behartigen van de gemeentelijke belangen daarbij. Het projectteam richt zich specifiek op de ondersteuning bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering en de samenwerking daarin met andere organisaties.  

Wij richten ons op:

  • het creëren van bestuurlijk draagvlak en ambitie bij gemeenten;
  • informatieoverdracht en het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten;
  • het leveren van praktische ondersteuning.

Door middel van o.a.:

  • het uitbrengen van handreikingen
  • het bieden van maatwerkondersteuning
  • het bieden van een vraagbaak
  • het delen van voorbeelden in de databank Praktijkvoorbeelden
  • het organiseren van webinars
  • het ontwikkelen van Q&A’s
  • het delen van informatie op de website vng.nl/inburgering

Heeft u vragen over onze rol of over de nieuwe Wet inburgering? Wij zijn te bereiken via inburgering@vng.nl of telefonisch: 070-3738393.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de implementatie van de nieuwe Wet inburgering via www.vng.nl/inburgering.