Zijn gemeenten verantwoordelijk voor frictiekosten, als zij een jeugdzorginstelling gaan subsidiëren, die eerst door Rijk of Provincie gesubsidieerd werd? Op deze vraag krijgt u hieronder antwoord, inclusief ons advies. 

Een al langer lopende subsidie kan niet zomaar worden stopgezet. De subsidiegever moet hierbij een redelijke termijn in acht nemen op grond van artikel 4.51 Awb.

Misverstand

Om een misverstand weg te nemen: artikel 4.51 Awb verplicht een (langdurige) subsidiegever niet om frictiekosten te vergoeden. Het artikel schrijft alleen voor dat als er 3 jaar of langer subsidie is versterkt voor (grotendeels) dezelfde activiteiten er bij het stopzetten van de subsidie een redelijke termijn moet zijn om de ontvanger de kans te geven om af te bouwen of andere subsidieverstrekkers te vinden.

Nieuwe subsidierelatie

Verder geldt art 4:51 alleen voor langdurige subsidie van dezelfde subsidiegever. Dit is in de rechtspraak verschillende keren bevestigd. Dus als een gemeente een jeugdzorginstelling gaat subsidiëren als opvolger van een andere subsidiegever, dan is art 4:51 niet van toepassing op de subsidierelatie tussen die gemeente en die instelling. Er ontstaat een geheel nieuwe subsidierelatie, de termijn van 3 jaar gaat opnieuw lopen.

In de rechtspraak is ook uitgemaakt dat de subsidiegever niet verantwoordelijk is voor de bedrijfseconomische vraagstukken van de instellingen. Die zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ook al hebben ze deels een publieke taak, ze zijn commerciële instellingen die zich in een commerciële omgeving bewegen.

Advies VNG

We adviseren gemeenten om in hun subsidiebeschikking aan de jeugdzorginstelling de verwachtingen duidelijk te managen. Dus vermeld op de eerste plaats dat er door de subsidiebeschikking een nieuwe subsidierelatie ontstaat tussen de instelling en de gemeente, als nieuw/ander subsidieverstrekkend bestuursorgaan.

Daarnaast adviseren we de subsidie voor een beperkte periode - bijvoorbeeld een jaar - te verstrekken en ook dat duidelijk in de subsidiebeschikking op te nemen. Ook als de gemeente van plan is voor drie jaar subsidie te verstrekken is het aan te bevelen om dit in drie keer per afzonderlijk jaar te doen.

Subsidiebeschikking

In de subsidiebeschikking vermeldt u de volgende punten:

  • Voor de volgende periode moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dan wordt weer een nieuwe afweging over al dan niet verstrekken gemaakt. Dit kan er toe kan leiden dat er in een volgende periode géén of minder subsidie wordt verstrekt.
  • Gegeven de beperkte tijdsduur van de subsidierelatie moet de instelling voorzichtig zijn met het aangaan van langdurige verplichtingen die over de looptijd van de subsidie heen gaan, zoals huur van bedrijfsruimte en aanstelling van personeel.
  • De gemeente informeert de instelling tijdig, als er sprake is van stopzetten of verminderen van de subsidie.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG