Om de aanbevelingen uit het rapport van Roemer ‘Arbeidsmigranten, geen tweederangsburgers’ te kunnen uitvoeren, stemt de VNG de voortgang en implementatie van de aanbevelingen af met verschillende partijen die betrokken zijn.

Peter Loef,  senior beleidsadviseur arbeidsmigratie bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Een van deze partijen is de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). VNG sprak met Peter Loef over samenwerking en belangrijke ontwikkelingen binnen de uitzendbranche. Peter Loef is senior beleidsadviseur arbeidsmigratie bij de ABU en vanuit die rol lid van het College van Deskundigen van de Stichting Normering Flexwonen. Daarnaast is hij bestuurslid bij Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.   

‘De samenwerking op het thema arbeidsmigratie tussen de VNG en ABU vindt vooral plaats op het niveau van adviseurs’, aldus Peter Loef. ‘Doordat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen beide verenigingen weten wij van elkaar wat er speelt en waar de andere partij tegenaan loopt. Door dit contact kunnen wij de vragen die leven bij gemeenten en uitzenders ook goed adresseren.’  

Scheiden van contracten voor huisvesting en werk 

Door het grote tekort aan beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten, is de uitzendbranche voor haar dienstverlening in toenemende mate afhankelijk van het beschikbaar hebben van huisvesting. Belangrijk is dat de contracten voor huisvesting en werk gescheiden zijn. ‘Veel van onze leden doen dit al sinds de adviezen van Emile Roemer zijn uitgebracht’, aldus Loef.

Samenwerking tussen private organisatie en overheidspartijen 

In de CAO is  een aantal afspraken over huisvesting opgenomen. Zo zijn er huisvestingsnormen geformuleerd die verankerd zijn in het huisvestingskeurmerk SNF. Ook is een afspraak gemaakt dat bij einde dienstverband een werknemer tegen betaling nog 4 weken gebruik mag maken van die huisvesting. Voorts is opgenomen dat er geen winst op de huisvesting mag worden gemaakt. ‘Om echte malafiditeit aan te kunnen pakken is stevige handhaving essentieel. We moeten via samenwerking tussen private organisaties, zoals uitzenders, en overheidspartijen laten zien en ervaren dat malafide uitzenders worden aangepakt’, aldus Loef.  

Stevige handhaving is nodig 

‘Om de malafiditeit het beste aan te pakken is naast alles wat bekwame ondernemers zelf kunnen doen stevige handhaving nodig, waarbij ketenpartners samenwerken', stelt Loef. ‘Een voorbeeld is de samenwerking in Fieldlabs. Een daarvan is Fieldlab GoWest. Dit is een publiek-private samenwerking waarin onder meer het OM, politie, Arbeidsinspectie, FNV, Glastuinbouw Nederland en ABU  zitting hebben. Met dit team wordt integraal samengewerkt, nagedacht over de beste aanpak en gehandeld. Deze aanpak moet feitelijk verder uitgerold worden. ‘Dit is the coalition of the winning’, aldus Loef.  

Aanpakken van excessen 

Naast het initiatief van het Fieldlab zijn er momenteel meer initiatieven om als overheden samen te werken op het gebied van handhaving. Het Flexibel Regionaal Interventieteam Arbeidsmigranten (FRIT) dat als pilot in Noord-Limburg aan de slag is daar een voorbeeld van. Met de inzet van het FRIT wordt een pilot uitgevoerd waarbij de landelijke partners (Inspectie SZW, UWV, Belastingdienst MKB, Belastingdienst Toeslagen, SVB, IND en Politie) in samenwerking met een aantal in regionaal verband samenwerkende gemeenten de problematiek rondom arbeidsmigranten in kaart gaan brengen en de excessen hierin gaan aanpakken. 

Meer arbeidsmigranten of innovatie? 

De aanpak van malafiditeit binnen de uitzendbranche staat inmiddels hoog op de agenda. Maar daarnaast is er nog een ander probleem. Het steeds grotere personeelstekort op de arbeidsmarkt. Hoe kijkt Loef aan tegen de mogelijke oplossingen voor dit probleem? ‘Moet ingezet worden op meer arbeidsmigranten of moet juist het pad van innovatie bewandeld worden?’  

‘Het is nodig om met elkaar te bespreken op welke manier Nederland de brede welvaart kan behouden in de toekomst. Hierop is visieontwikkeling en onderling gesprek nodig. Er wordt veel verwacht van de daartoe ingestelde Staatscommissie Demografie. ‘De keuze tussen innovatie en arbeidsmigranten is op dit moment niet mogelijk. Allebei zijn hard nodig en laten we vooral niet vergeten dat er nog bijna een miljoen mensen in Nederland niet werken. Daar zit een enorm onbenut arbeidspotentieel’, besluit Loef. ‘Maar laten we het met open vizier met elkaar bespreken en organiseren.’ 

Vragen? 

Mail dan met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl. 

Meer informatie

Rapport: Geen tweederangsburgers, aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan