Op 29 april was er een plenair debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de vraag of hij eerdere waarschuwingen in de wind zou hebben geslagen dat de SVB niet bij machte zou zijn de PGB’s op een goede manier uit te keren. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat 15 mei de problemen met de PGB’s grotendeels opgelost zijn. Na het Meireces is in de Tweede Kamer een AO gepland voor 20 mei. 

Moties

Op 29 april 2015 zijn deze vijf moties ingediend (waar nog over gestemd wordt): 

verzoekt de regering alle overheidsdocumenten voortaan standaard te beoordelen op vertrouwelijkheid en meteen te anonimiseren zodat ze direct klaar voor openbaarmaking zijn

verzoekt de regering per direct en tot nader order te stoppen met de uitvoering van het trekkingsrecht en dit pas dan weer in te voeren nadat alle systemen zijn doorgelicht en naar behoren functioneren

verzoekt de regering om alle zorgverleners die op dit moment nog niet betaald zijn namens de staatssecretaris van VWS een brief te sturen met excuses over de betalingsproblemen en hen te informeren over wat de staatssecretaris doet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen

verzoekt de regering voortaan aan de Kamer in de officiële regeringsstukken geen vertekende en selectieve informatie op te nemen ten einde te voorkomen dat er een te rooskleurig beeld ontstaat van het kabinetsbeleid

verzoekt de regering, de nieuwe SVB-audit onafhankelijk — bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer of een andere externe accountant — te laten toetsen op de betrouwbaarheid van de inhoudelijke uitkomsten en de gevoerde werkwijze, en de Kamer over de uitkomsten van die toets te informeren voorafgaand aan het AO van 20 mei 2015

Debatverslagen 29 april 2015

Meer informatie