Cao SW 2019

De Cao SW 2019 is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. FNV Overheid en CNV Overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. Dit percentage is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon van juli 2019.


Definitief akkoord cao sociale werkvoorziening 2015–2018

De VNG heeft 3 maart 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018. Eerder hebben FNV Overheid en CNV overheid al ingestemd.

Alle partijen hebben na raadpleging van hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor deze cao.

Een direct gevolg van het akkoord is dat werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, in maart een eenmalige uitkering van € 325 bruto ontvangen. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato.

Het onderhandelaarsakkoord wordt uitgewerkt in een nieuw cao-boekje.

Ledenraadpleging cao SW 2015 - 2018

De VNG en vertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Overheid bereikten 22 december 2015 een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. De VNG legt nu het akkoord met een positief advies voor aan haar leden. Gemeenten kunnen tot 12 uur op 24 februari 2016 reageren.

Onderhandelaarsakkoord bereikt over cao SW

De VNG heeft 22 december 2015 met de FNV en het CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2018.

Financiële bijdrage kabinet biedt kans op cao SW

De VNG ontving 18 december 2015 de toezegging van het kabinet voor een financiële bijdrage voor de cao SW. VNG en vakbonden hebben met deze bijdrage er vertrouwen in dat zij een goede cao kunnen sluiten inclusief een  loonafspraak die wordt gedragen door werkgevers en werknemers. De VNG en de vakbonden (FNV en CNV) onderhandelen eerder deze week over de cao SW en werden het op nagenoeg alle dossiers eens.

We konden uiteindelijk niet tot een totaalakkoord komen omdat zowel de VNG als de vakbonden vaststelden dat er nog onvoldoende duidelijkheid was over de benodigde financiële bijdrage van het kabinet voor een loonafspraak. De partijen zullen nu (met de toezegging van het kabinet) zo snel mogelijk het overleg heropenen om te komen tot een akkoord.

Nog geen akkoord cao SW

De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben 16 en 17 december 2015 onderhandeld over de cao SW. De partijen hebben langdurig en constructief overlegd en zijn het op nagenoeg alle dossiers eens geworden, maar zijn uiteindelijk nog niet tot een totaalakkoord gekomen.

De VNG en de vakbonden stellen vast dat er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het kabinet om te komen tot een loonafspraak die door beide partijen wordt gedragen.

De partijen spannen zich nu tot het uiterste in om deze duidelijkheid te krijgen, om daarna zo snel mogelijk het overleg te kunnen heropenen en te komen tot een akkoord.

Verkennend overleg over cao SW

Vakbonden FNV en CNV en de onderhandelingsdelegatie van de VNG hebben 4 december 2015 informeel verkend of de onderhandelingen over een nieuwe cao SW kunnen worden hervat.

Partijen hebben geconcludeerd dat het waard is de verkenning voort te zetten. Dat gaat de komende weken gebeuren.

Een structurele loonsverhoging vormt onderdeel van de gesprekken. Het gesprek van 4 december 2015 is constructief verlopen, maar het valt nu nog niet te zeggen of het ook op korte termijn zal leiden tot een nieuwe cao.

SW-bezettingsactie bij de VNG op 19 november 2015

De FNV is 19 november 2015 zonder aankondiging het kantoorpand van de VNG binnengedrongen. We betreuren de gang van zaken rondom de bezetting en ontruiming van het pand. Mensen zijn daarvan geschrokken.

We voeren samen met de vakbonden sinds enige tijd gesprekken met staatssecretaris Klijnsma (SZW) om te kijken of zij bereid is extra geld beschikbaar te stellen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ook voor de avond van 19 november 2015 was weer een gesprek gepland. We zijn daarom verbaasd dat de FNV vandaag meende het VNG-pand te moeten bezetten.

Onderhandelingen cao SW afgebroken

Werkgevers en vakbonden in de sociale werkvoorziening waren vandaag bijeen om de onderhandelingen over de cao SW voort te zetten. De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG deed in het overleg een tweede bod.

VNG doet loonbod voor Cao SW

Werkgevers en vakorganisaties in de sociale werkvoorziening hebben het overleg over een nieuwe cao voor de SW op 10 september voortgezet. De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG heeft tijdens dit overleg een loonbod gedaan voor de Cao SW.

Cao SW: VNG en bonden in gesprek

Tijdens de ALV vroegen gemeenten de VNG om de gesprekken over een nieuwe cao voor de Sociale werkvoorziening te heropenen. De VNG nodigde de bonden daartoe uit, waarna in juni en juli gesprekken met de FNV en CNV plaatsvonden.

Gemeenten heropenen gesprek cao SW

De VNG heeft 3 juni 2015 de vakbonden uitgenodigd om het gesprek over de Cao SW te heropenen. Op de algemene ledenvergadering stemden de gemeenten in met de motie die hiertoe opriep en die gesteund werd door het bestuur. De VNG is bereid om in dit gesprek over alle onderwerpen te praten.

VNG aan FNV: bereid tot gesprek over arbeidsvoorwaarden SW

De VNG heeft aan FNV Overheid bevestigt afspraken te willen maken over de arbeidsvoorwaarden van deelnemers in de sociale werkvoorziening. Deze afspraken moeten gaan over inzetbaarheid en werkzekerheid van de deelnemers. De VNG ziet geen ruimte voor loonafspraken boven het minimumloon. De vakbonden kiezen daarom voor actie.

VNG wil werkzekerheid én bredere inzetbaarheid SW’ers

De VNG heeft de vakbonden aangeboden afspraken te maken over de werkzekerheid van deelnemers aan de sociale werkvoorziening, maar tegelijk gemeld geen ruimte meer te zien voor verdere loonontwikkeling.

Verkennend overleg VNG cao SW met bonden

De VNG heeft op 26 februari informeel gesproken met een werknemersdelegatie over de cao Sociale Werkvoorziening. Dit nadat de VNG een brief ontving waarin de vakbonden oproepen om weer te overleggen over de cao. De cao is sinds 30 januari 2014 bevroren.

Pas op de plaats voor cao sociale werkvoorziening (januari 2014)

Gemeenten hebben op 30 januari 2014 de vakbonden in de sociale werkvoorziening kenbaar gemaakt dat zij stoppen met de cao-onderhandelingen voor 2014. Gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor de sociale werkvoorziening en zien dat plannen en veranderingen mensen onzeker maken. Omdat gemeenten van de Rijksoverheid steeds minder geld krijgen voor de SW, is er geen ruimte meer voor loonsverhogingen en andere verbeteringen.