CAO SW 2021 – 2025

Voor iedereen die met een indicatie bij een SW-bedrijf (sociale werkplaats) werkt, is de Cao Sociale Werkvoorziening van toepassing. De VNG sloot deze namens de gemeentelijke werkgevers met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak aan werknemerszijde. 

Naar de Cao SW 2021 – 2025

 


Cao SW 2019

De Cao SW 2019 is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. FNV Overheid en CNV Overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. Dit percentage is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon van juli 2019.


Definitief akkoord cao sociale werkvoorziening 2015–2018

De VNG heeft 3 maart 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018. Eerder hebben FNV Overheid en CNV overheid al ingestemd.

Alle partijen hebben na raadpleging van hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor deze cao.

Een direct gevolg van het akkoord is dat werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, in maart een eenmalige uitkering van € 325 bruto ontvangen. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato.

Het onderhandelaarsakkoord wordt uitgewerkt in een nieuw cao-boekje.