Met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is ook de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair onderwijs voor asielzoekers overgedragen aan de gemeente. Voor de bekostiging van onderwijshuisvesting voor asielzoekers moet een onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe voorzieningen. De vergoedingen voor voorzieningen die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd met beschikkingen van het Ministerie van OCenW maken deel uit van het bedrag dat is gedecentraliseerd via het Gemeentefonds. Gemeenten moeten de stichtingskosten voor deze voorzieningen opbrengen uit de uitkering uit het Gemeentefonds.

Voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting, noodzakelijk voor asielzoekers die basisonderwijs volgen, kan de gemeente een vergoeding van de investeringskosten aanvragen bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Hiertoe is het Faciliteitenbesluit opvangcentra aangepast.

Procedure voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen
Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting op hun grondgebied. De school waar basisonderwijs voor asielzoekers wordt verzorgd, kan op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente bepaalde huisvestingsvoorzieningen aanvragen voor asielzoekers die basisonderwijs volgen. De gemeente zal de aanvraag toetsen aan haar verordening en, indien wordt voldaan aan de criteria, vervolgens toekennen.

De gemeente kan voor deze voorzieningen een vergoeding van de kosten vragen bij het COA. De gemeente moet hiertoe een verzoek indienen bij het COA. De uitkering zal bestaan uit:
a. een bijdrage in de investerings- dan wel huurlasten ten behoeve van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen;
b. een bijdrage in de kosten van eerste inrichting, onderwijsleerpakket en meubilair;
c. een bijdrage in de kosten van de stichting en materiële instandhouding van de gymnastiekaccommodatie ten behoeve van het primair onderwijs;
d. een bijdrage in de onroerendezaakbelasting;
e. een bijdrage in de kosten van de verzekering van de roerende en onroerende zaken. De verzekering bestaat uit een brandverzekering, een uitgebreide gevarenverzekering, een glasverzekering, een verzekering tegen risico van buitenvandalisme en een verzekering voor eigengebrek.

Om de aanspraak van gemeenten op het COA in regelgeving op te nemen, is het Faciliteitenbesluit opvangcentra aangepast. De wijziging werkt terug tot 1 januari 1997. Aan het faciliteitenbesluit is een ministeriële regeling (Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers; de OHBA-regeling) gekoppeld. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de hoogte van de vergoeding van het COA aan de gemeente wordt bepaald.

Om de omvang van de toekenning te bepalen, wordt aangesloten bij de (model-) verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De formule zoals weergegeven in bijlage III, deel B, onder paragraaf 1.1 van deze verordening (de ruimtebehoefte formule) bepaalt de omvang van de aanspraak op de voor tijdelijk gebruik bestemde onderwijshuisvesting.

Door voor het bepalen van de omvang van de toekenning aan te sluiten bij de (model-) verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt de aanspraak van een gemeente op vergoeding bij het COA, gelijkgeschakeld met de aanspraak van een schoolbestuur op de gemeente met betrekking tot een vergoeding voor het realiseren van de huisvestingsvoorziening voor zover de gemeente gebruik maakt van normvergoedingen.

Bron
Ledenbrief 98/83 van 25 mei 1998

Meer informatie