Cultuur- en kunstbeleid

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Boekmanstichting
De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting verzorgt enkele keren per jaar een Boekmancahier met ook voor gemeenten relevante cultuurthema's. Eens in de paar jaar verschijnt een uitgebreide publicatie over Cultuurbeleid in Nederland.

Federatie werkgeversverenigingen in de Cultuur
De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (kortweg Federatie Cultuur - FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Kunsten '92
Kunsten'92 is een bovensectorale belangenvereniging van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud. Zij richt zich actief tot de overheid en de politiek met het doel de positie van de sector te versterken.

Fondsen

Cultuursubsidie.nl
Website van het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen met alle informatie over subsidies.

Jeugdcultuurfonds Nederland
Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds stelt zich tot doel om financiële drempels weg te halen en zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Zo stimuleert het Jeugdcultuurfonds onder meer de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.


Beeldende kunst en vormgeving

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)
De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldende kunstenaars. De BBK treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden. De veelal door gemeenten gesubsidieerde atelierorganisaties in Nederland en België hebben zich verenigd in het Landen Overleg Ateliers (LOA).

Cultuur-Ondernemen / Kunstenaars & Co
Kunstenaars&Co is opgegaan in Cultuur Ondernemen. Met het oog op de opbouw van een rendabele beroepspraktijk was de organisatie aanvankelijk sterk gericht op de begeleiding van deelnemers aan de Wet werk en inkomen kunstenaars. Nu de wet verdwenen is kunnen alle kunstenaars bij deze rijksgesubsidieerde instelling terecht.

De Zaak Nu
Branchevereniging van gesubsidieerde presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Men noemt zich het middensegment tussen de musea voor beeldende kunst binnen de Nederlandse Museumvereniging en de commerciële galeries binnen de Nederlandse Galerie Associatie.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie -Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst en de plaats daarvan in de westerse kunst. Het RKD beheert en verzamelt een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal van de late middeleeuwen tot heden. Een deel is inmiddels ontsloten op de website, het overige materiaal is te raadplegen in de studiezaal.

Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Federatie van Kunstenaarsverenigingen (FVKV)
De FVKV is een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van kunstenaars en draagt bij aan de ontwikkeling van kunst- en kunstenaarsbeleid in Nederland.

Werkgeversvereniging Cultuurconnectie

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie.

Fondsen

Mondriaan Fonds
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, en erfgoed (met name musea) ondersteunt en stimuleert. Zowel kunstenaars, instellingen als overheden kunnen hier subsidie aanvragen. Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) dat zich richtte op kunstenaars is per 2013 voor het onderdeel beeldende kunsten opgegaan in het Mondriaan Fonds en voor de onderdelen vormgeving en bouwkunst in het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van architectuur, design en e-culture ondersteunt en stimuleert. Daarbij gaat het ook om games en videoclips.

Cultuurlening
Via Cultuur-Ondernemen kunnen kunstenaars en creatieven met een goed plan een cultuurlening afsluiten. Er is ook een verzekeringspakket voor kunstenaars ontwikkeld. Enkele gemeenten en provincies hebben onlangs in samenwerking met Cultuur-Ondernemen aanvullende regionale cultuurleningen opgezet. Meer informatie daarover staat ook op deze site.

Fonds kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot 8.000 euro af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Een lening kan worden gebruikt voor een expositie in binnen- of buitenland, een publicatie, de aanschaf van apparatuur of gereedschap, een nieuwe website, deelname aan een artist-in-residency enzovoort


Podiumkunsten

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirectie (VSCD)
De VSCD is de  brancheorganisatie van schouwburgen, concertgebouwen, theaters, multifunctionele instellingen en andere podia.  Desgewenst kan de VSCD gemeenten behulpzaam zijn met de bouw van theaters, sollicitaties van directeuren en verzelfstandiging van theaters.

ArboPodium
Een samenwerkingsverband van theaters en gezelschappen die zich bezig houdt met arbeidsomstandigheden in de podiumkunstensector.

Nederlands Muziek Instituut (NMI)
Het Nederlands Muziek Instituut is het sectorinstituut voor het Nederlandse muziekerfgoed. Vanwege de subsidiestopzetting door het Rijk per 2013 en de vermindering door de gemeente Den Haag is de archiefcollectie verhuisd naar het Haags Gemeentearchief (HGA). De receptie voor de bibliotheekcollectie is nog in de Koninklijke Bibliotheek, maar deze gaat per 2015 ook naar het HGA. De website is up to date en wordt bijgehouden.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Per 1 juli 2009 kent Nederland een nieuwe branchevereniging: Nederlandse Associatie voor de PodiumKunsten (NAPK). Deze vereniging is het resultaat van de fusie tussen de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten (VNT), de brancheorganisatie voor de dans (DOD) en het Contactorgaan voor de Nederlandse Orkesten (CNO).

POPnl
POPnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en de stad Amsterdam. POPnl houdt zich, als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland, bezig met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid. De VNG werkt samen met POPnl.

Theater Instituut Nederland
De rijkssubsidie voor het Theater Instituut Nederland (TIN) is per 2013 stopgezet. Het was hét kennis- en promotiecentrum voor de Nederlandse professionele theaterwereld. Een deel van de activiteiten, met name op het gebied van het theatererfgoed, wordt voortgezet door de Stichting TIN. Ook de website is nog actueel.  

De mediatheekcollectie van TIN is overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam en ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek aldaar. De erfgoedcollectie is nog in het bezit van de Stichting TIN, maar wordt beheerd door de unit Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en festivals van Nederland.

Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
De VPT staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de podiumtechniek en theatervormgeving. Gemeenten kunnen bij de (ver)bouw profijt hebben van deze vereniging. Bijvoorbeeld voor akoestisch onderzoek.

Fondsen

Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en festivals in Nederland.