Cultuur- en kunstbeleid

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Boekmanstichting
De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting verzorgt enkele keren per jaar een Boekmancahier met ook voor gemeenten relevante cultuurthema's. Eens in de paar jaar verschijnt een uitgebreide publicatie over Cultuurbeleid in Nederland.

Federatie werkgeversverenigingen in de Cultuur
De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (kortweg Federatie Cultuur - FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Kosmopolis (voorheen Huis voor de culturele dialoog)
Kosmopolis is een lokaal, interstedelijk en internationaal multimediaal platform dat kunst, cultuur en debat inzet om een diepgaande dialoog tussen 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders, jong en oud, denkers en doeners tot stand te brengen en te voeden. Kosmopolis richt zich alleen op de dialoog tussen etnische bevolkingsgroepen. Ook het gesprek tussen jong en oud, provincie en grote stad, gelovigen en ongelovigen krijgt aandacht.

Kosmopolis ging in april 2009 failliet, maar de lokale vestigingen in de G4 bestaan nog en de website is ook nog online.

Kunsten '92
Kunsten'92 is een bovensectorale belangenvereniging van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud. Zij richt zich actief tot de overheid en de politiek met het doel de positie van de sector te versterken.

Fondsen

Cultuursubsidie.nl
Website van het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen met alle informatie over subsidies.

Jeugdcultuurfonds Nederland
Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds stelt zich tot doel om financiële drempels weg te halen en zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Zo stimuleert het Jeugdcultuurfonds onder meer de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.


Beeldende kunst en vormgeving

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)
De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldende kunstenaars. De BBK treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden. De veelal door gemeenten gesubsidieerde atelierorganisaties in Nederland en België hebben zich verenigd in het Landen Overleg Ateliers (LOA).

Instituut Collectie Nederland (ICN) zie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Het kennisinstituut voor beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed ICN is opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kunstenaars.nu en Artstart.nl
Twee sites die onlangs opgeheven zijn.

  • Kunstenaars.nu van het Landelijk Overleg Documentatiecentra Beeldende Kunst bevatte algemene informatie over 6500 kunstenaars. De gesubsidieerde lokale en provinciale centra voor beeldende kunst hebben nog wel een landelijk overleg.
  • Artstart.nl, oorspronkelijk een initiatief van de verdwenen Federatie Kunstuitleen, bevatte verkoopinformatie over kunstenaars.

Cultuur-Ondernemen / Kunstenaars & Co
Kunstenaars&Co is opgegaan in Cultuur Ondernemen. Met het oog op de opbouw van een rendabele beroepspraktijk was de organisatie aanvankelijk sterk gericht op de begeleiding van deelnemers aan de Wet werk en inkomen kunstenaars. Nu de wet verdwenen is kunnen alle kunstenaars bij deze rijksgesubsidieerde instelling terecht.

De Zaak Nu
Branchevereniging van gesubsidieerde presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Men noemt zich het middensegment tussen de musea voor beeldende kunst binnen de Nederlandse Museumvereniging en de commerciële galeries binnen de Nederlandse Galerie Associatie.

Federatiekunstbemiddeling.nl
De Federatie Kunstuitleen, later omgevormd tot Federatie Kunstbemiddeling, is per 12 november 2009 in liquidatie en vervolgens opgeheven. De websites werden sindsdien niet meer geactualiseerd, maar waren tot voor kort nog wel in de lucht.

Premsela Stichting zie: Het Nieuwe Instituut
De Premsela Stichting is per 2013 opgeheven vanwege het stoppen van de rijkssubsidie. De organisatie werkte aan de verbetering van het culturele designklimaat in Nederland. Haar taken zijn overgenomen door Het Nieuwe Instituut, dat zich met behulp van rijkssubsidie bezighoudt met de ondersteuning van architectuur, design en e-culture.

Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR)
De Stichting Kunst en Openbare Ruimte is per 2013 opgeheven vanwege het stoppen van de rijkssubsidie.

  • De bibliotheek en het archief zijn overgegaan naar Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Deze organisatie ondersteunt met een tijdelijke subsidie van het Mondriaan Fonds en in goed overleg met de VNG e.a. de totstandkoming van beeldende kunst in de openbare ruimte. Men begeleidt ook het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht, waaraan onder andere gemeente-ambtenaren deelnemen.
  • In mei 2014 heeft LAPS een digitale helpdesk in het leven geroepen: DHAPS (Digital Helpdesk Art & Public Space).

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie -Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst en de plaats daarvan in de westerse kunst. Het RKD beheert en verzamelt een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal van de late middeleeuwen tot heden. Een deel is inmiddels ontsloten op de website, het overige materiaal is te raadplegen in de studiezaal.

Fondsen

Mondriaan Fonds
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, en erfgoed (met name musea) ondersteunt en stimuleert. Zowel kunstenaars, instellingen als overheden kunnen hier subsidie aanvragen. Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) dat zich richtte op kunstenaars is per 2013 voor het onderdeel beeldende kunsten opgegaan in het Mondriaan Fonds en voor de onderdelen vormgeving en bouwkunst in het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van architectuur, design en e-culture ondersteunt en stimuleert. Daarbij gaat het ook om games en videoclips.


Podiumkunsten

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

ArboPodium
Een samenwerkingsverband van theaters en gezelschappen die zich bezig houdt met arbeidsomstandigheden in de podiumkunstensector.

Muziek Centrum Nederland - zie: Universiteit van Amsterdam unit Bijzondere Collecties
De rijkssubsidie voor het Muziek Centrum Nederland (MCN) is per 2013 stopgezet. Het was hét kennis- en promotiecentrum voor de professionele Nederlandse muziekwereld. De site bestaat nog wel, maar is niet meer actueel. De collectie van het MCN is overgegaan naar de unit Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Nederlands Muziek Instituut (NMI)
Het Nederlands Muziek Instituut is het sectorinstituut voor het Nederlandse muziekerfgoed. Vanwege de subsidiestopzetting door het Rijk per 2013 en de vermindering door de gemeente Den Haag is de archiefcollectie verhuisd naar het Haags Gemeentearchief (HGA). De receptie voor de bibliotheekcollectie is nog in de Koninklijke Bibliotheek, maar deze gaat per 2015 ook naar het HGA. De website is up to date en wordt bijgehouden.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Per 1 juli 2009 kent Nederland een nieuwe branchevereniging: Nederlandse Associatie voor de PodiumKunsten (NAPK). Deze vereniging is het resultaat van de fusie tussen de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten (VNT), de brancheorganisatie voor de dans (DOD) en het Contactorgaan voor de Nederlandse Orkesten (CNO).

POPnl
POPnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en de stad Amsterdam. POPnl houdt zich, als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland, bezig met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid. De VNG werkt samen met POPnl.

Theater Instituut Nederland
De rijkssubsidie voor het Theater Instituut Nederland (TIN) is per 2013 stopgezet. Het was hét kennis- en promotiecentrum voor de Nederlandse professionele theaterwereld. Een deel van de activiteiten, met name op het gebied van het theatererfgoed, wordt voortgezet door de Stichting TIN. Ook de website is nog actueel.  

De mediatheekcollectie van TIN is overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam en ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek aldaar. De erfgoedcollectie is nog in het bezit van de Stichting TIN, maar wordt beheerd door de unit Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en festivals van Nederland.

Vereniging van Jazz- en Improvisatie Muziekpodia
De website van de Vereniging van Jazz- en Improvistatie Muziekpodia met onder andere verwijzingen naar de podia die lid zijn, maar ook informatie over bijeenkomsten.

Vereniging van Kleine Muziekpodia en Concertorganisatoren
De Vereniging van Kleine Muziekpodia en Concertorganisatoren heeft besloten zich in november 2008 op te heffen. Mogelijk wordt de vereniging binnenkort nieuw leven ingeblazen.

Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirectie (VSCD)
De Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties (VSCD) is een brancheorganisatie van theaters in Nederland. Desgewenst kan de VSCD gemeenten behulpzaam zijn met de bouw van theaters, sollicitaties van directeuren en verzelfstandiging van theaters.

Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
De VPT staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de podiumtechniek en theatervormgeving. Gemeenten kunnen bij de (ver)bouw profijt hebben van deze vereniging. Bijvoorbeeld voor akoestisch onderzoek.

Fondsen

Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en festivals in Nederland.


Kunstenaars en cao's

Brancheorganisaties, kenniscentra en sectorinstituten

Cultuur - Ondernemen
De organisaties Kunstenaars&CO en Kunst&Zaken zijn gefuseerd: alle activiteiten vinden voortaan plaats onder de vlag van Cultuur-Ondernemen.

Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Federatie van Kunstenaarsverenigingen (FVKV)
De FVKV is een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van kunstenaars en draagt bij aan de ontwikkeling van kunst- en kunstenaarsbeleid in Nederland.

Werkgeversorganisatie College voor Arbeidszaken (CvA)
Het CvA is de werkgeversorganisatie voor publiekrechtelijke instellingen, zoals bibliotheken, musea, centra voor de kunsten en archieven. De car-uwo die voor deze instellingen geldt kent een aparte paragraaf voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie.

Werkgeversvereniging Kunstconnectie
De Kunstconnectie is een werkgeversvereniging voor privaatrechtelijke kunsteducatie en kunstbeoefening. Zij regelt voor haar leden tal van werkgeverszaken. Op de site van de Kunstconnectie staat de CAO.

Werkgeversvereniging Nederlandse Podia
De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) behartigt de belangen van haar leden en is verantwoordelijk voor de CAO Nederlandse Podia. De CAO staat op de website.

Vereniging van Openbare Bibliotheken
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) behartigt de belangen van haar privaatrechtelijke leden op sociaal en economisch gebied. Op de site zijn de huidige en vorige cao's te vinden.

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)
De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldende kunstenaars. De BBK treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.

Fondsen 

Cultuurlening
Via Cultuur-Ondernemen kunnen kunstenaars en creatieven met een goed plan een cultuurlening afsluiten. Er is ook een verzekeringspakket voor kunstenaars ontwikkeld. Enkele gemeenten en provincies hebben onlangs in samenwerking met Cultuur-Ondernemen aanvullende regionale cultuurleningen opgezet. Meer informatie daarover staat ook op deze site.

Mondriaan Fonds
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, en erfgoed (met name musea) ondersteunt en stimuleert. Zowel kunstenaars, instellingen als overheden kunnen hier subsidie aanvragen. Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) dat zich richtte op kunstenaars is per 2013 voor het onderdeel beeldende kunsten opgegaan in het Mondriaan Fonds en voor de onderdelen vormgeving en bouwkunst in het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Rijksgesubsidieerd cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van architectuur, design en e-culture ondersteunt en stimuleert. Daarbij gaat het ook om games en videoclips.

Materiaalfonds
Niet-podium kunstenaars die materiaalgelden willen aanvragen kunnen terecht bij het Materiaalfonds voor een lening.

Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en festivals in Nederland. Het Fonds verstrekt ook individuele subsidies zoals voor beurzen aan podiumkunstenaars en voor opdrachten door componisten. 

Vakbonden

FNV
De FNV voert onderhandelingen voor het overheidspersoneel zoals gemeentelijke kunst- en cultuurinstellingen.

FNV KIEM
FNV KIEM is de vakbond voor werknemers in de kunsten.

Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB)
De NTB is de vakbond voor personeel in muziekscholen.

De Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV), die in dit opzicht ook jarenlang landelijk en lokaal actief was, is onlangs failliet gegaan.