G4

De vier gemeenten met de meeste inwoners vormen samen de G4. Het voorzitterschap rouleert ieder jaar. Secretariële ondersteuning gebeurt vanuit Platform 31.


G40

De G40 is het netwerk van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Er zijn inmiddels 40 gemeenten bij aangesloten, inclusief de G4. Doelstelling is gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling. De G40 is inhoudelijk verdeeld in een aantal pijlers (fysiek, sociaal, economie & werk).

Meer informatie


M50 Middelgrote Gemeenten

De M50 (voorheen PMG) is een groeiend netwerk met op dit moment 41 leden. Dit zijn gemeenten met 30.000 tot 80.000 inwoners. Deze middelgrote gemeenten hebben een centrumfunctie in de regio, kennen een zekere mate van stedelijke problematiek of zijn juist samengesteld uit meerdere kleine kernen. Het netwerk heeft als doelstelling belangenbehartiging, inspireren, elkaar versterken en delen van onderlinge successen. M50 heeft een inhoudelijke onderverdeling met 4 pijlers (Bestuur, Financiën, Samenleving en Economie & Fysieke Leefomgeving). Platform31 ondersteunt M50.

Meer informatie

 • website M50

   


  P10

  De 14 grootste plattelandsgemeenten vormen samen de P10. De P10 maakt zich sterk voor:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

  Meer informatie