In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers door middel van algemene voorzieningen en van maatwerkvoorzieningen. Het betreft mantelzorgers van cliënten die in de gemeente wonen en die geen gebruik maken van de langdurige zorg.

   De praktijk wijst uit dat mantelzorgers overbelast kunnen raken en goede ondersteuning nodig hebben in relatie met de zorgbehoevende. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) formuleerde hiervoor extra beleid in de brief 'Versterken, Verlichten en Verbinden'. 


   Ondersteuning voor mantelzorgers in de Wmo 2015

   Het begrip mantelzorg is in de Wmo 2015 als volgt gedefinieerd:

   'Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.' (Wmo 2015, art. 1.1.1.) 


   Uitkomsten inventarisatie mantelzorgbeleid (2016)

   De VNG vroeg gemeenten in 2016 naar de de stand van zaken bij hun mantelzorgbeleid en naar de knelpunten waar zij tegen aan lopen. We hebben onder 26 gemeenten een vragenlijst uitgezet, 14 gemeenten hebben hierop gereageerd. Van deze gemeenten namen er 9 deel aan een bijeenkomst op 1 maart 2016 waarin de resultaten van de uitvraag zijn besproken en de antwoorden geduid konden worden. Het ministerie van VWS was bij de bijeenkomst aanwezig.

   Hieronder een verslag van de uitkomsten van de vragenlijst en de bijeenkomst. Dit verslag is door ons aan VWS meegegeven als input voor de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.


   Waardering van mantelzorgers

   In de Wmo 2015 is geregeld dat gemeenten via de verordening bepalen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers. Gemeenten kunnen mantelzorgers waarderen op een manier die aansluit bij de lokale behoeften van mantelzorgers en de lokale mogelijkheden voor ondersteuning.

   Meer informatie in:


   De 'Van der Staaij-middelen'

   In overleg met de VNG en staatssecretaris Van Rijn (vWS) is afgesproken dat dit jaar al € 6 miljoen beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten. Dit bedrag is bestemd voor gemeenten die in 2014 activiteiten willen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen zodat op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd.

   Het geld gaat over via een decentralisatie-uitkering. Dit betekent - in tegenstelling tot de algemene uitkering - dat Rijk en gemeenten in partnerschap op hoofdlijnen afspraken kunnen maken over te bereiken doelen.

   Er hoeft geen verantwoording aan het Rijk worden afgelegd zoals bij een specifieke uitkering. De staatssecretaris heeft via een brief (gericht aan de colleges van b&w,  26 juni 2014) een oproep aan de wethouders Wmo gedaan om het toegekende bedrag te besteden aan doel drie van de motie van Tweede Kamerlid Van der Staaij. Het TransitieBureau Wmo doet eind 2014 een uitvraag bij gemeenten hoe zij het geld beleidsmatig hebben ingezet.


   Gids voor Mantelzorgers 

   In Nederland zorgen 3,5 miljoen mantelzorgers voor anderen. Velen geven die zorg langdurig. Maar liefst 58% van de mantelzorgers liet weten dat het hen weleens te veel wordt.

   In de Gids voor Mantelzorgers komen alle vragen en kwesties aan bod waarmee mantelzorgers worden geconfronteerd. Zoals: Hoe vraag je zorg aan? Hoe zit het met de vergoeding van hulpmiddelen? Welke regelingen zijn er voor mantelzorgers, zoals zorgverlof of een reiskostenvergoeding? Kortom: goede voorlichting voor mantelzorgers!

   De Gids voor Mantelzorgers is samengesteld door ANBO, Plus Magazine en de VNG. U kunt de gidsen (vanaf 5 stuks) bestellen via www.plusonline.nl/mantelzorggids of per telefoon: 0900 – 244 62 44 op werkdagen van 9.00-17.00 uur (€ 0,45 per gesprek). 


   Meer informatie