Loket geopend voor vragen over financiering en proces (tijdelijke) huisvesting statushouders

Het rijk heeft een loket geopend voor gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s: DGM.statushouders@minjenv.nl. Hier kunnen zij terecht met vragen over financiële (regelingen) en vragen van algemene (proces en inhoudelijk) aard over de huisvesting en tijdelijke onderbrenging van statushouders.

Ook bemiddelt het loket in de aanvraag van financiële vergoedingen op basis van onder meer de Hotel & Accommodatieregeling (HAR) van JenV en huisvestingsregelingen van BZK. In beginsel wordt binnen 3-5 werkdagen antwoord gegeven. Indien het aanvragen betreffen voor de HAR wordt in beginsel binnen 3 werkdagen een financiële beslissing genomen.

Het loket staat in verbinding met de infodesk van het COA (info@coa.nl) waar nog altijd ook rechtstreeks HAR-vergoedingsaanvragen kunnen worden ingediend en met de Taskforce Versnelling tijdelijke huisvesting (TVTH). Ook de Taskforce is rechtstreeks te benaderen.

De backoffice van het loket wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Taskforce, JenV en COA.

Aanmeldloket voor versnellen flex- en transformatieprojecten geopend

Er wordt steeds meer beroep gedaan op (tijdelijke) woningen vanwege de vluchtelingenstroom uit Oekraine en de crisis in de asielopvang. De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingestelde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ moet partijen ondersteunen bij het versnellen van projecten.

Heeft u ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Bijvoorbeeld over welke juridische procedures te doorlopen of bij het rondkrijgen van de businesscase? Dan kunt zich aanmelden bij het aanmeldloket van de Taskforce: realisatiehuisvesting.nl