In de Gemeentewet zijn de volgende bepalingen opgenomen voor politieke ambtsdragers:

  • met het ambt onverenigbare functies (incompatibiliteiten)
  • verboden handelingen zoals aannemen van werk ten behoeve van de gemeente, adviseren aan derden, het verhuren van zaken aan de gemeente etc.
  • stemmen zonder last
  • verbod op deelname stemming in zaken die een raadslid of bestuurder persoonlijk aangaan
  • eed, belofte
  • verplichte gedragscode voor raadsleden, burgemeester en wethouders.
  • verbod op nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op het wethouderschap of burgemeesterschap
  • plicht tot openbaarmaking nevenfuncties voor alle politieke ambtsdragers
  • geen vergoedingen buiten hetgeen in wet of verordening is vastgelegd.

Verder kent de Gemeentewet algemene regels die een relatie hebben met het onderwerp integriteit, zoals de financiële functie en voorschriften over rechtmatigheid, voorschriften over de accountantscontrole en voorschriften over de financiële administratie

Basisnormen

De landelijke ‘modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie’ vormt een minimumpakket aan integriteitsmaatregelen waar alle overheidsorganisaties aan zouden moeten voldoen. De afgesproken basisnormen integriteit zijn een eerste handvat om binnen uw organisatie de aandacht voor integriteit verder te verankeren.

Meer informatie