De gevolgen van de invoering van passend onderwijs voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting dienen door het kabinet helder in kaart gebracht te worden. Het ‘opnemen’ van leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben kan tot gevolg hebben dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast. De eventuele aanpassingen hebben een relatie met de beperking van de leerling en de zorg die voor deze leerling nodig is. Op dit moment is het de vraag of en zo ja in welke mate aanpassingen van schoolgebouwen nodig zijn.

Sectorwetten
In de sectorwetten moeten zo nodig aanpassingen doorgevoerd te worden die de uitgangspunten van passend onderwijs doorvertalen. Pas dan hebben gemeenten juridische grond om hun verordeningen aan te passen. Voor de eisen over de toegankelijkheid van schoolgebouwen die nu gelden, verwijzen wij u naar het onderwerp onderwijshuisvesting op onze website.
Over de teruggang van het aantal leerlingen in het (V)SO doen speculaties de ronde. De bezuinigen betreffen klassenverkleining in het speciaal onderwijs en het voorkomen van verdere groei. Voor het beleid van plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs dient u contact op te nemen met het samenwerkingsverband in uw regio.