Als de Wet Passend Onderwijs wordt ingevoerd, zullen de rechten voor de leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gelijk gesteld worden aan die van het Voortgezet Onderwijs (VO). Dat betekent dat alleen leerlingen die niet in staat zijn zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen (door enige vorm van handicap), recht hebben op bekostiging van het vervoer. Er is nog geen wetsverandering op grond waarvan de verordening kan worden aangepast.

Modelverordening leerlingenvervoer
De VNG zal de modelverordening leerlingenvervoer aanpassen aan de wettelijke wijzigingen. Het nieuwe regime geeft onvoldoende handvaten om uw huidige verordening nu goed uit te voeren. Immers, er zal sprake zijn van grotere samenwerkingsverbanden, die niet zuilair zijn ingericht. Het uitgangspunt 'vervoer naar de dichtstbijzijnde school van soort en richting binnen het samenwerkingsverband' zal daarom onvoldoende richting meer kunnen geven aan de toekenning van vervoer. Doordat de samenwerkingsverbanden bovendien groter zullen worden, zouden gemeenten verplicht worden verder te vervoeren, wat kostenverhogend kan werken. Het feit dat scholen zich kunnen differentiëren op een bepaald type onderwijszorg, maakt dat het beoogde 'thuisnabije' onderwijs waarschijnlijk geen kostenbesparing gaat opleveren. Het advies moet daarom noodgedwongen zijn (totdat de wetgever de wet wijzigt met betrekking tot het leerlingenvervoer): conservatief toekennen van vervoer.