Het functioneren van de overheid wordt in toenemende mate bepaald door digitalisering. De Agenda voor de digitale overheid NL DIGIbeter  geeft invulling aan de digitalisering door overheden voor de publieke zaak. Deze agenda richt zich expliciet op de overheid en het contact met burgers en ondernemers en bestaat uit tientallen acties, projecten, onderzoeken en experimenten. Onder regie van BZK wordt de agenda uitgevoerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de VNG, IPO en UvW marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap.

Om de doelen die in de agenda benoemd worden te kunnen bereiken is samenwerking met partners binnen de overheid belangrijk en noodzakelijk. Daarom zijn er twee bestuurlijke overleggen ingericht: het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale overheid (OBDO) en de Programmeringsraad Logius (PL).

Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale overheid

Het OBDO heeft tot taak de staatssecretaris te adviseren over het beleid voor de digitale overheid. Bij het vormen van dat beleid gaat het erom dat overheidsdienstverlening snel, gemakkelijk, betrouwbaar, veilig en begrijpelijk en inclusief is, voor zowel burgers, bedrijven als maatschappelijke instellingen.

De directeur-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van BZK is de voorzitter van het OBDO. De overige leden zijn:

 • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • de Unie van Waterschappen (UvW)
 • het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
 • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
 • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • de CIO-Rijk
 • de voorzitter van de Programmeringsraad Logius (PL)

Het OBDO komt in 2020 vijfmaal bij elkaar.

De Programmeringsraad Logius

De PL heeft tot taak het OBDO te adviseren over de gewenste en/of noodzakelijke doorontwikkeling van de voorzieningen bij Logius. Ook stelt de PL een meerjarig concept-programmaplan op voor de voorzieningen van Logius ten behoeve van het Programmaplan Basisinfrastructuur. In het verlengde hiervan geeft de PL invulling aan het materiële opdrachtgeverschap binnen het vastgestelde programmaplan Basisinfrastructuur voor de voorzieningen van Logius.

De PL wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de Belastingdienst. De overige leden zijn:

 • het UWV/SVB
 • de VNG
 • het ministerie van VWS namens de zorg
 • de UvW
 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • de Pensioenfondsen
 • de beleidsdirectie Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van BZK
 • de Kamer van Koophandel (KvK)
 • de directie Financieel Economische Zaken van het ministerie van BZK
 • Logius (adviserend lid)
 • afhankelijk van het onderwerp, de betrokken (kleine) uitvoeringsorganisatie(s)

De PL komt eens in de twee maanden bij elkaar.