Dat heeft als voordeel dat er samen opgetrokken wordt en dat autonome gelden van de provincie niet zo makkelijk geschrapt worden. Bovendien stimuleert men zo dat de innovatie in het denken op het terrein van zorg voor jeugd, eerder ingang vindt en dat de transitie in de praktijk van nu al vorm krijgt.
Gemeenten kunnen echter ook overwegen voor korter dan 4 jaar afspraken te maken met het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Pas als het stelstel voor de jeugdzorg helder is, kan dan bekeken worden wat verder ten aanzien van de zorgplannen verder afgesproken wordt. Tot die tijd zal het samenwerkingsverband zich voor afspraken over deze jeugdzorgtaken nog tot de provincie, respectievelijk de zorgverzekeringen en AWBZ uitvoerders moeten wenden. De scholen krijgen een zorgplicht om leerlingen, in het geval zij niet voor een passend onderwijsaanbod kunnen zorgen, in contact te brengen met scholen in het samenwerkingsverband die dat wel kunnen.

Samenwerkingsverband
Met de nieuwe wet is niet gegarandeerd dat een samenwerkingsverband op de andere scholen wel plek vinden. Een samenwerkingsverband heeft geen doorzettingsmacht. Bovendien borgt de nieuwe wet geen snelle plaatsing.De termijn voor plaatsing is 8 weken, maar kan met 4 weken verlengd worden. Vervolgens kunnen ouders bezwaar aantekenen en dient het schoolbestuur binnen 4 weken te reageren. Er zijn dan al 20 weken verstreken. In het speciaal onderwijs is er plaatsing per kwartaal. Er kan dus nog drie maanden voorbijgaan voordat een kind geplaatst wordt. Dat is samen een periode van 8 maanden.
Leerplichtambtenaren kunnen scholen wijzen op de mogelijkheid tot gebruikmaking van onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten (gefinancierd door het Ministerie van OCW) kunnen ouders, leerlingen en scholen - ook in het speciaal onderwijs - helpen bij plaatsings- en verwijderingproblematiek.

Zorgplicht
Als leerplichtambtenaren vinden dat de scholen zich aan de zorgplicht onttrekken, kunnen zij een signaal afgeven aan de Inspectie van het Onderwijs.Kennis over leerlingen die dreigen uit te vallen of voortijdig de school verlaten, zit veelal bij de leerplichtambtenaren en de RMC coördinatoren. Zij weten welke leerlingen veel verzuimen of niet ingeschreven zijn op een school. Maak van deze kennis gebruik bij de bespreking van leerlingen in de zorg adviesteams. Maak van een goede verzuimregistratie een vast bespreekpunt met het onderwijs. Ook hier geldt: de leerplichtfunctie is er ten behoeve van het kind; dat heeft recht op onderwijs.
Leerplichtambtenaren beogen voor het kind tot een oplossing te komen, door te bemiddelen en door te verwijzen, voor zij de strafrechtelijke route inzetten. Wanneer kinderen zich ziek melden, valt dit onder geoorloofd verzuim. De school hoeft dit niet te melden aan de leerplichtambtenaar. Als leerlingen zich veel ziekmelden is dit echter vaak een indicatie voor achterliggende problematiek. Preventieve inzet op deze groep, vanuit gemeente én onderwijs, voorkomt dat er zwaardere problematiek of schooluitval ontstaat. Meer informatie: brochure 'snel terug naar school is beter' (pdf)