De zorgplicht kan hier niet ingevoerd worden. MBO-instellingen zijn op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht voor iedere deelnemer met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij het een onevenredige belasting vormt voor de instellingen.

Lgf middelen
De bekostiging van het MBO wordt enigszins gewijzigd. In de lumpsum zitten nu middelen voor extra zorg en begeleiding. Het geld voor het rugzakje dat de instellingen nu daarnaast krijgen, wordt voor de clusters 2, 3 en 4 toegevoegd aan het zorgbudget en verdeeld over de mbo-instellingen. Het budget hiervoor (leerling gebonden financieringsbudget) zal worden bevroren op het niveau van het studiejaar 2011-2012. Vanaf het jaar 2012 worden de lgf middelen verdeeld naar rato van de lumpsum.