Voor medewerkers van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming is het complex te opereren in gezinnen waar sprake is van extreem agressief gedrag, heftige psychiatrische problematiek en criminele activiteiten. Naast de veiligheid van de kinderen, is de veiligheid van medewerkers vaak in het geding. Het komt voor dat door deze omstandigheden het werk van de jeugdbeschermer onmogelijk wordt gemaakt, met als gevolg dat kinderen in deze gezinnen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Geweldsincidenten die zich in de afgelopen jaren binnen de gedwongen jeugdbescherming voordeden, maakten duidelijk dat medewerkers (Jeugdbeschermers) zeer kwetsbaar zijn. Naam, organisatie en werkplek van de Jeugdbeschermer zijn bij de cliënt bekend en gezien de vergaande digitalisering van de samenleving zijn tal van privégegevens voor kwaadwillende personen eenvoudig te achterhalen.

De veiligheid van Jeugdbeschermers was in 2013 aanleiding voor het opzetten van een gespecialiseerd team Jeugdbescherming: het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming. Dit team wordt op landelijk niveau ingezet voor het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregel aan kinderen van de doelgroep 'extreem complexe, gewelddadige en/ of criminele gezinnen'. Het team voorziet in de lacune tussen de normaal te verwachten veiligheid van de dagelijkse werkzaamheden en een situatie waarin de veiligheid van de medewerker zodanig in het geding is, dat met de reguliere aanpak de betreffende kinderen niet langer kunnen worden beschermd. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid (OM en politie) en de Gecertificeerde Instellingen (GI) antwoord op deze situatie te geven.

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming

  • Het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) is een team van Jeugdbeschermers dat,met veiligheidsmaatregelen vanuit een beschermde positie,wordt ingezet om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen over kinderen in extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de Jeugdbeschermer in gevaar komt.
  • LET JB is een samenwerkingsverband van alle GI’s. Alle GI’s kunnen bovenomschreven gezinnen bij het LET JB aanmelden. LET JB is daarmee de ‘interne oplossing van iedere GI’ voor deze doelgroep.
  • LET JB medewerkers zijn alleen te bereiken via een mobiel telefoonnummer, een mailadres en een postbusadres.
  • LET JB heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst.
  • LET JB hanteert de klachtenprocedure van de opdrachtgevende GI.
  • Cliënten van GI’s kunnen zich nadrukkelijk niet zelf aanmelden bij LET JB, alle informatie verloopt via de GI die de cliënt in begeleiding heeft.
  • LET JB onderhoudt nauwe contacten met het ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, (landelijke) politie en inlichtingendiensten.

Inzet van het LET JB

Tijdens de aanmeldprocedure wordt zorgvuldig en interactief verkend wat de aard en intensiteit van de dreiging is en wat er vanuit LET JB nodig is. Dit resulteert in een plan op maat zodat de jeugdbeschermingsmaatregel op een voor de GI/jeugdbescherming veilige manier kan worden ingezet. Er zijn twee verschillende situaties die kunnen leiden tot de inzet van het LET JB.

  1. De situatie die het meest voorkomt, is een zaak waarin gedurende de uitvoeringdoor de GI blijkt dat reguliere inzet niet langer verantwoord is.
  2. De andere situatie is die waarin, door feiten en omstandigheden, vooraf de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het starten met de uitvoering leidt tot een situatie waarbij sprake is van daadwerkelijk fysiek geweld of ernstige dreiging met fysiek geweld tegen de jeugdbeschermer.

Ook handelingen van de dreiger/betrokkene kunnen leiden tot de conclusie dat hij/zij dergelijke doelstellingen heeft. Hierbij valt te denken aan het (laten) doen van naspeuringen naar de persoonsgegevens of het achtervolgen van jeugdzorgmedewerkers en soortgelijke handelingen. Bij een dergelijke verwachting kunnen de Raad voor de Kinderbescherming en /of kinderrechter de betreffende GI adviseren de zaak meteen over te dragen aan LET JB.

Zodra aantoonbaar geen sprake meer is van omstandigheden en feiten die geleid hebben tot de inzet van LET JB, wordt de zaak weer overgedragen voor reguliere uitvoering aan de opdrachtgevende GI, dan wel in overleg met die GI overgedragen naar een andere GI.

In alle gevallen vindt zowel aan het begin als aan het eind van de LET JB-overname een warme overdracht plaats. LET JB voert de zaak uit onder (juridische) verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende GI. LET JB is daarmee het gezicht naar de (bedreigende) cliënt.

Bij overname door LET JB stelt LET JB zich ten doel om de dreigende situatie inde zaak te beheersen en te doen stoppen, zodat de inhoudelijk hulpverlening aan het kind in kwestie op gang kan komen. Naast de overname van een zaak, kan LET JB ook worden gevraagd om een gedeeltelijke overname, consultatie, advies en voorlichting.

Bekostiging en bereikbaarheid

De kosten van een LET JB-overnamebedragen 2,7 maal de reguliere kostprijs van de maatregel. Een aanmelding bij LET JB kan uitsluitend gedaan worden door een GI. De GI doet de aanmelding via aanmelding@let-jeugdbescherming.nl

Alleen voor GI’s en ketenpartners is LET JB te bereiken op 0623914799 of via e-mail info@let-jeugdbescherming.nl