Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de beperking van gevolgen bij overstromingen, door maatregelen in de ruimtelijke inrichting. Het doel is om in 2050 Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. 

Het Deltaplan omvat 7 ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland:

  • Kwetsbaarheid in beeld brengen met een stresstest
  • Risicodialoog voeren en strategie opstellen
  • Uitvoeringsagenda opstellen
  • Meekoppelkansen benutten
  • Reguleren en borgen
  • Stimuleren en faciliteren
  • Handelen bij calamiteiten

Sinds 2018 zijn gemeenten en andere decentrale overheden aan de slag met de uitwerking van deze ambities. Zo hebben gemeenten inmiddels stresstesten gedaan en risicodialogen gevoerd. Op dit moment zijn gemeenten hard aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de lokale (of regionale) uitvoeringsagenda.

Deltaplan, Deltabeslissing en Deltaprogramma

Het Deltaplan is onderdeel van een set verschillende instrumenten: 

Het Deltaprogramma zet een koers uit voor de toekomst, met specifieke aandacht voor waterveiligheid, zoetwater en het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de ruimtelijke inrichting. Dat begint met de Deltabeslissing. Dit zijn nationale kaders die voor heel Nederland gelden, en ze worden elke 6 jaar opnieuw bekeken. In 2021 is de deltabeslissing herijkt. In het Deltaplan staan concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid en de planning van deze maatregelen. Het Deltaprogramma publiceert jaarlijks een voortgangsrapportage over de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en de deltaplannen.

Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) staan de 45 werkregio’s centraal. De werkregio’s zijn divers van omgang; soms is het een provincie met alle inliggende gemeenten en waterschappen, soms een samenstel van gemeenten of een bestaande samenwerking binnen de waterketen.

Meer informatie