Waar nodig ondersteunt de VNG de regio’s bij inhoudelijke vraagstukken en bij het proces van samenwerking, zowel met zorgverzekeraars en zorgkantoor als tussen de regiogemeenten onderling. Bijvoorbeeld bij grensvlakvraagstukken, het delen van ervaringen van andere regio’s, advies over het organiseren van aanspreekpunten of coördinatie.

Bovendien zet de VNG zich in om een landelijk netwerk te creëren om de kennisdeling en informatie uitwisseling te bevorderen en daarmee de goede ontwikkelingen te versnellen.

In het najaar van 2020 heeft de VNG de eerste netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de gemeentelijke aanspreekpunten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het doel van deze netwerkbijeenkomsten is enerzijds om kennisuitwisseling tussen de regio’s en anderzijds de deskundigheidsbevordering van de aanspreekpunten door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen te stimuleren. Tevens ontstaat er zo een krachtig en deskundig landelijk netwerk, wat bijdraagt aan beleidsontwikkeling. Allemaal met het doel om de goede opbrengsten van de samenwerking, passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners, te versnellen.

Gemeenten die ondersteuningsvragen hebben of een (nieuw) aanspreekpunt willen doorgeven, kunnen contact opnemen met Nynke van Zorge: nynke.vanzorge@vng.nl.