VNG Naleving biedt een incompany training van een halve dag aan over de AVG voor toezichthouders en uitvoerders van de Participatiewet.

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

De training AVG voor toezichthouders/uitvoerders Participatiewet heeft betrekking op de bestuursrechtelijke handhaving van de Participatiewet. De bestuursrechtelijke handhaving valt onder de AVG. Daarom staat de AVG (maar ook privacy-bepalingen uit de Participatiewet in het kader van fraudebestrijding- en preventie) centraal. Aan de hand van een casus komt de AVG in relatie tot de Participatiewet aan bod. Zijdelings komt ook de Wet politiegegevens ter sprake, maar die wordt inhoudelijk verder niet behandeld.

Doelgroep

Deze opleiding is vooral bestemd voor toezichthouders Participatiewet. Ook is de opleiding nuttig voor (beleids)medewerkers van de gemeente die belast zijn met taken op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving of privacywetgeving.

Programma

 • Toepassingsbereik AVG
 • Algemene uitgangspunten AVG
 • Kernbegrippen AVG
 • Verwerkingsdoelen
 • Het delen van informatie met het wijkteam
 • Rechten betrokkene
 • Aangifteplicht voor ambtenaren
 • Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 • Internet onderzoek in het bestuursrecht
 • Een fraude casus die uitgewerkt wordt in groepjes
 • Nabespreken van deze casus

De theorie wordt met casuïstiek verhelderd, waarbij de deelnemer de nodige interactie heeft met de docent over wettheorie en wetstoepassing in de praktijk. De deelnemer oefent met een casussen uit de praktijk die zijn toegesneden op zijn of haar werksituatie. Maatwerk dus.

Na deze opleiding kent de deelnemer de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en verstrekkingsmogelijkheden uit de AVG en Participatiewet.

Kosten

De kosten bedragen € 125,-* per deelnemer bij een incompany training met minimaal 10 deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een incompany training kunt u contact opnemen met een van onze regio-adviseurs.