Cultuureducatie en -participatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt namens de minister van OCW subsidies op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Dit betreft vierjarige gelden aan instellingen en festivals van landelijke betekenis. En het gaat om stimuleringsbijdragen voor actieve kunstbeoefening. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het LKCA bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Overheden, instellingen en scholen werken samen binnen het beleidsprogramma 'Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024'. Daarin is extra ruimte voor kansengelijkheid, vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en mbo.

Nieuw beleidsprogramma over cultuureducatie (6 augustus 2020)

Meer muziek in de klas bij het primair onderwijs

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit doen ze door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn, naast uiteraard het onderwijs, bijvoorbeeld de muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.

Cultuurkaarten voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

De Cultuurkaart en MBO Card is er voor leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Met de Cultuurkaart en MBO Card kunnen scholen culturele activiteiten boeken bij instellingen die bij CJP zijn aangesloten. Het budget hiervoor komt deels van het ministerie van OCW en deels van de scholen zelf. Daarnaast krijgen leerlingen, studenten en docenten ook hun eigen digitale CJP, waarmee ze van alle kortingen die CJP aanbiedt gebruik kunnen maken.

Cultuurconnectie

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Tot hun leden behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

Cultuur voor arme kinderen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld of geldzorgen toch kunnen deelnemen aan sportieve of creatieve activiteiten. In 2022 werkte het fonds samen met ruim 230 gemeenten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. Grotere gemeenten hebben meestal een zelfstandig fonds en kleinere gemeenten kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur (informatie voor gemeenten)