De VNG heeft het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Economie gevormd. Dit netwerk is de opvolger van de Taskforce economisch herstel en transitie. Deze legde de afgelopen periode vanuit de VNG actief verbindingen met commissies en gemeentelijke netwerken.

  Het doel was een gezamenlijke inzet om de rol en belangen van gemeenten ten aanzien van economisch herstel te agenderen bij medeoverheden en landelijke stakeholders.

  Heisessie

  De Taskforce speelde ook een rol in de ondersteuning van gemeenten in hun (groeiende) rol bij het herstel en transformatie van de economie en behoud en groei van werkgelegenheid. Na een vruchtbare bestuurlijke heisessie op 15 maart 2023 is onlangs breed commitment uitgesproken voor de continuering van deze werkwijze en is het Bestuurlijk Netwerk Economie(BNE) gevormd.

  Kernthema's

  Het doel van het BNE is grotendeel gelijk aan dat van de Taskforce. Hoewel de coronacrisis voorbij is, zijn de naweeën ervan nog duidelijk voelbaar bij ondernemers. Daarnaast lopen zij tegen de gevolgen van energiecrisis aan. De inzet van het BNE richt zich op de volgende kernthema’s:

  1. Breed MKB en innovatie
  2. Human Capital
  3. Ruimtelijke economie/vitale binnensteden en dorpskernen

  In het Bestuurlijk Netwerk Economie leggen we actief dwarsverbanden tussen verschillende domeinen. We kijken proactief naar waar inhoudelijke raakvlakken zijn tussen thema’s en hoe we kennis en krachten kunnen bundelen. Dit doen we sowieso voor het economisch, ruimtelijk en sociaal domein, maar er zijn ook directe linken naar het energie/klimaat-, informatie-, financieel en veiligheidsdomein. Het BNE faciliteert deze werkwijze door een brede vertegenwoordig van betrokken bestuurders vanuit deze verschillende domeinen te verzamelen in het overleg. Dit wordt ook ondersteund door diverse ambtelijke overlegstructuren per kernthema.

   Wilt u meer weten over het BNE? Neem dan contact op met de secretaris, Michelle de Vries (VNG Bureau, adviseur economie en arbeidsmarkt) via michelle.devries@vng.nl.

   Position paper

   Voor de coronacrisis zagen gemeenten zich al voor verschillende uitdagingen staan, zoals leegstand in binnensteden en winkelcentra doordat consumenten steeds vaker online winkelen. Nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het nog duidelijker geworden dat partijen moeten toewerken naar een weerbare en toekomstbestendige economie. Gemeenten vragen het rijk om, samen met ons en onze partners in de regio, aan de slag te gaan met de opgaven voor een duurzaam economisch herstel van onze gemeenten en regio’s. 

   Bekijk ook:

   • De toelichting van wethouder Boaz Adank (Breda), voorzitter van de (toenmalige) Taskforce economisch herstel en transitie, in het Weekjournaal van VNG-directeur Leonard Geluk van 12 november 2021:

   Overige publicaties

   • Verkenning regionale economie
    Regionale economieën zijn de beste bouwstenen voor een duurzame nationale ontwikkelstrategie. De Taskforce stelde een verkenning op die inzicht biedt in de vraag 'Hoe zorgen we voor regio­nale economische structuurversterking, zodat de regionale economie fundamenteel bijdraagt aan een toe­komstbestendige economie, gericht op brede welvaart?'
     
   • De economische agenda voor stad en regio
    In de Economische agenda voor stad en regio 2022 schetsen we de economische trends en ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen die de komende jaren op gemeenten afkomen, en bieden we handvatten hoe daar mee om te gaan.