Het afsluiten van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg. De VNG heeft in 2019 via de internetconsultatie over het algemeen positief op de voorstellen gereageerd.

Vrijwilligersorganisaties, paracommercie

De VNG vraagt in haar reactie speciaal aandacht voor de vrijwilligersorganisaties. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de opleiding, diploma-eisen en in het register sociale hygiëne. De mogelijke kosten komen ten laste van de aanvragers. Het verdient aanbeveling om de betrokken landelijke koepelorganísaties te betrekken bij wijzigingen met het oog op de praktische toepasbaarheid en de effecten. We vinden dat dat veranderingen niet mogen leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen.

Toezicht door NVWA

De NVWA gaat toezicht houden op de zogenaamde prijsacties en de verkoop van alcoholische drank via internet. Dit is logisch want het stunten met prijzen, vooral door ketenslijters, en de verkoop via internet houden niet op bij de gemeentegrens. Wel bepleit de VNG dat de NVWA dan voldoende toegerust moet zijn en voldoende middelen moet hebben om dit toezicht adequaat in te richten.

Strafbaarstelling wederverstrekker

De meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige is voortaan strafbaar. Deze strafbaarstelling is al jaren een wens van gemeenten. Door wederverstrekking strafbaar te stellen,. wordt een signaal afgegeven aan de minderjarigen en aan de ondernemers. De handhaving van dit verbod is echter lastig, omdat wederverstrekking vaak moeilijk te constateren is. Gemeenten willen graag, in overleg met het Rijk, bezien wat de mogelijkheden zijn.

Inrichtingseisen

De inrichtingseisen, zoals geregeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet zijn al jaren een doorn in het oog van gemeenten. Naast dit Besluit is in geval van aanvraag van een omgevingsvergunning het Bouwbesluit van toepassing. Door de inrichtingseisen (grotendeels) te laten vervallen volstaat het Bouwbesluit.

Meer informatie