Gemeentebestuurders worden op meerdere manieren met digitale (on)veiligheid geconfronteerd.

  1. Zij dragen zorg voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiebeveiliging. De gemeente moet dus weerbaar zijn en haar 'basis op orde' hebben.
  2. Zij worden geconfronteerd met incidenten in de openbare ruimte die voortvloeien uit digitale ontwrichting. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en, met de veiligheidsregio, voor crisismanagement bij grote incidenten, ook in het digitale domein.
  3. Zij vervullen een rol bij de bestrijding van digitale criminaliteit, een groeiende zorg binnen het veiligheidsbeleid. Een heldere verdeling van handelingsbevoegdheden tussen politie, OM en gemeente is dan van belang om adequaat te kunnen reageren.

Langs deze 3 lijnen in de Agenda Digitale Veiligheid ondersteunt de VNG gemeenten bij het veilig opslaan en gebruiken van gegevens over (onder meer) inwoners en ondernemers. Ook helpt ze bij het voorkomen en oplossen van cyberincidenten en stimuleert ze gemeenten bij het bestrijden van cybercriminaliteit. Dit proces van digitaliseren en beveiligen is continu in beweging. Met deze Agenda krijgen gemeenten concrete handelingsperspectieven die aansluiten bij hun bestuurlijke en ambtelijke praktijk.

De doelen uit de Agenda Digitale Veiligheid zijn herijkt en omgezet naar een praktisch programmaplan 2022 - 2026. In het programmaplan staat duidelijk beschreven wat de VNG, IBD, ENSIA en de verschillende stakeholders aan activiteiten ontplooien om de digitale veiligheid binnen gemeenten te verhogen.