In de Gemeentewet is het aantal wethouders dat een gemeente bij een bepaald aantal inwoners mag hebben, geregeld. Voor alle gemeenteklassen is het minimumaantal wethouders twee. Het maximum aantal wethouders is afhankelijk van het aantal raadsleden.

Op basis van artikel 36 van de Gemeentewet kunnen gemeenteraden in alle gemeenteklassen per wethouder bepalen of hij voltijds, dan wel in deeltijd wordt benoemd. Bij benoeming in deeltijd moet de deeltijdfactor worden bepaald.
De hoogte van de bezoldiging is afhankelijk van de deeltijdfactor. De formatie (het aantal fte’s) is afhankelijk van het aantal raadsleden.

 

gemeentegrootte

wettelijk minimum aantal wethouders

maximum aantal voltijdse wethouders

maximum aantal voltijdse plus deeltijd wethouders

totale tijdbestedingsnorm bij voltijdse plus deeltijd wethouders in fte’s

≤ 3.000

2

2

2

2,0

3.001 - 6.000

2

2

3

2,2

6.001 - 10.000

2

3

3

3,0

10.001 - 15.000

2

3

4

3,3

15.001 - 20.000

2

3

4

3,3

20.001 – 25.000

2

4

5

4,4

25.001 – 30.000

2

4

5

4,4

30.001 – 35.000

2

5

6

5,5

35.001 – 40.000

2

5

6

5,5

40.001 – 45.000

2

5

7

5,5

45.001 – 50.000

2

6

7

6,6

50.001 - 60.000

2

6

8

6,6

60.001 - 70.000

2

7

8

7,7

70.001 - 80.000

2

7

9

7,7

80.001 - 100.000

2

7

9

7,7

100.001- 200.000

2

8

10

8,8

≥ 200.001

2

9

11

9,9

Toelichting:

Maximumaantal voltijdse wethouders: 20% van het aantal raadsleden (artikel 36, eerste en vijfde lid, Gemeentewet).
Maximumaantal voltijdse plus deeltijdwethouders: indien gekozen wordt om ook deeltijdwethouders te benoemen: 25% van het aantal raadsleden (artikel 36, tweede, derde, vierde en vijfde lid, Gemeentewet).
Totale tijdbestedingsnorm bij voltijdse plus deeltijd wethouders in fte’s: 110% maximumaantal voltijdse wethouders (artikel 36, derde lid, Gemeentewet).
Afronding van de berekening vindt rekenkundig plaats naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Voorbeeld

De gemeente X telt 45.556 inwoners. Op grond  van dat aantal heeft de gemeente recht op 6 voltijdse wethouders. Dat mogen er eventueel ook minder zijn, maar niet minder dan twee. De tijdbesteding is per wethouder 100%. Besloten wordt om enkele wethouders in deeltijd te benoemen. Er mogen in dat geval maximaal zeven wethouders worden benoemd die tezamen een tijdsbesteding mogen hebben van 660%.

De regel dat de totale tijdbesteding ten hoogste 10% meer mag bedragen dan de tijdbesteding van het aantal toegestane voltijdse wethouders, is leidend.

Tussentijdse wijziging

De gemeenteraad kan tijdens een raadsperiode besluiten de totale tijdbesteding van wethouders aan te passen. Een vermindering van de benoemingsomvang heeft geen gevolgen voor zittende wethouders, een verhoging werkt wel onmiddellijk door.