Het aanjaagteam Verwarde Personen (ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag) had als opdracht te bevorderen dat alle gemeenten en andere betrokken partijen in de zomer van 2016 beschikten over een sluitende aanpak.

Voortgangsrapportages

Na een inventariserende fase heeft het aanjaagteam een tweetal tussenrapportages uitgebracht. Rapporten die ondermeer voortgekomen zijn uit de gesprekken en onderzoeken die tot de oplossingsrichtingen en kansrijke elementen hebben geleid. Hiermee kunnen gemeenten concreet aan de slag.

Opbrengsten en randvoorwaarden

De opbrengsten van de inventarisatie van het aanjaagteam zijn landelijk besproken. Wat werkt in de praktijk? En wat ook niet? Wat hebben gemeenten nodig om tot een sluitende keten te komen? Zijn er pilots te delen met elkaar? Ook werd gekeken welke aanpassingen in de randvoorwaarden zo nodig op rijksniveau  geschakeld kunnen worden.

Hulp voor samenwerkende partijen

Er gebeurt al veel om in breder verband de problematiek van verwarde personen aan te pakken. Zo zijn er verschillende voorbeelden van regionale plannen. Het aanjaagteam heeft dan ook ingezet op het ondersteunen van samenwerkende partijen bij het realiseren van hun eigen op maat gerichte aanpak.

Meer informatie