Inhoud
Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met uitzondering van de in het Klimaatakkoord voorziene introductie van een CO2-heffing voor de industrie en de aanpassing van de salderingsregeling en de zogenoemde postcoderoos in de energiebelasting. De uitwerking van de CO2-heffing kost meer tijd...

Inhoud
Het voorstel bevat instrumenten om op korte termijn de aanpak van stikstof mogelijk te maken. Het doel is daarmee de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken. De instrumenten zijn: in de Wet Natuurbescherming de mogelijkheid...

Inhoud
Het voorstel stelt klimaatdoelstellingen voor de regering. Tegelijkertijd is het een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen. Het voorstel stelt een hoofddoel met als resultaatsverplichting 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten...

Inhoud
In dit wetsvoorstel wordt ten aanzien van bedrijven voorgesteld om aan te sluiten bij de microlastenverdeling binnen de energiebelasting ten aanzien van het gas- en elektriciteitsverbruik bij bedrijven waartoe in het Belastingplan 2016 is besloten en waar de Wet ODE beleidsmatig bij aansluit, en betreft louter de toevoeging van...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwo-ningen geschrapt en zijn nieuwe gasaansluitingen voor woningen niet meer verplicht. Dit heeft als doel de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te ondersteunen. Het schrappen van de aansluitplicht voor woningen is nodig om aardgasloos bouwen als nieuwe heldere norm te...

Inhoud
Doel van de wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element...

Inhoud
De kern van de Wet windenergie op zee blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel bestaat uit het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers en het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor ook andere energiedragers dan elektriciteit. Tot slot wordt de procedure voor de vergunningverlening middels...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel worden de procedures voor de vergunningverlening uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Bedrijven uit de windsector zullen bij aanvragen voor vergunningen voor windparken op zee te maken krijgen met de...

Inhoud:
Het wetsvoorstel regelt dat GTS de minister van EZK adviseert over de benodigde minimale gaswinning uit het Groningenveld en dat vervolgens middels een operationele strategie NAM wordt opgedragen deze hoeveelheid te winnen.

Internetconsultatie loopt van 29 maart 2018 tot en met 13 april 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Deze wet treedt in werking op...

Inhoud
Dit voorstel voorziet in een verbod in twee stappen op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking door bestaande kolencentrales. Hierdoor wordt in belangrijke bijgedragen aan de CO2-reductie. De afgesproken doelstelling in het regeerakkoord is een beperking van de uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.
Het verbod...