Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)
Kamerstuknummer
36107

Inhoud
De fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud. Het is voor de meeste maatregelen in dit wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 wenselijk dat ze per 1 januari 2023 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat onder andere de volgende maatregelen:

 • codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten;
 • enkele technische verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965);
 • voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag;
 • wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding (IKV);
 • afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb);
 • betalingsvordering lokale belastingen;
 •  rentestop naheffingsaanslag;

Beoogde datum inwerkingtreding

 • Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat:
  • artikel XII, onderdeel E, terugwerkt tot en met 1 juli 2009;
  • artikel I, onderdeel A, onder 2, en artikel II, onderdeel E, terugwerken tot en met 1 januari 2017;
  • de artikelen VI, tweede zin, VII, tweede zin, en VIII, tweede zin, terugwerken tot en met 1 juli 2021;
  • artikel X, onderdeel F, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet onherroepelijk vaststaan;
  • artikel X, onderdeel H, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot besluiten waarvan de datum van dagtekening is gelegen op of na 1 januari 2023;
  • artikel I, onderdelen C en D, en artikel X, onderdelen A, B, C en D, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot aanslagbiljetten waarvan de datum van dagtekening is gelegen op of na 1 januari 2023;
  • artikel III, onderdeel A, en artikel IV, onderdeel E, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023;
  • artikel 27, vijfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op 31 december 2022 van toepassing blijft op voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting die betrekking hebben op belastingschulden over een tijdvak dat vóór 1 januari 2023 is aangevangen.
 • In afwijking van het eerste lid, treden artikel X, onderdeel G, en artikel XI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Inwerkingtreding