Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Kamerstuknummer

35688-(R2151)

Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Met dit voorstel krijgen staatloos in Nederland geboren kinderen die hier niet rechtmatig verblijven twee mogelijkheden om onder voorwaarden toch in aanmerking te komen voor versnelde verkrijging het Nederlanderschap. De eerste voorwaarde is geboren in Nederland en tien jaar feitelijk hoofdverblijf, de tweede voorwaarde is sinds geboorte staatloos en geen andere nationaliteit kunnen krijgen en de derde voorwaarde is het stabiele karakter van het verblijf. Daarnaast wordt een tweetal voorbehouden ingetrokken die het Koninkrijk der Nederlanden maakte bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen (Trb. 1957,22).

Aangenomen op 31 mei 2022 door de Tweede Kamer en op 6 juni 2023 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.