In de Awb staat niet duidelijk dat een besluit moet zijn ondertekend, maar dit zou u wel uit artikel 10:11, eerste lid, van de Awb kunnen opmaken:

  1. Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
  2. In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Het gaat hier om ondertekeningsmandaat. Een bestuursorgaan hoeft niet altijd zelf te tekenen, maar kan op grond van artikel 10:11, eerste lid, van de Awb bepalen dat namens hem wordt ondertekend. Daaruit zou u kunnen opmaken dat besluiten moeten zijn ondertekend. Verder is het zo dat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat de brief ook inderdaad namens het betreffende bestuursorgaan is verzonden. De gemeente kan daarom een digitale of elektronische handtekening gebruiken.

Soms kan de ondertekening om administratieve en/of organisatorische redenen niet worden gevergd. Deze situatie doet zich voor bij de Belastingdienst, maar ook bij WOZ-beschikkingen van gemeenten. Het ontbreken van handtekening en naam van de inspecteur is in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Omdat burgers moeten kunnen nagaan of het besluit bevoegdelijk is genomen, wordt geadviseerd om de gang van zaken te vermelden. Bijvoorbeeld dat de brief in een automatisch proces is vervaardigd en derhalve niet is ondertekend.