Dat kan inderdaad. Van garanties is bijvoorbeeld sprake als de overheid rente en aflossing van een door een bank aan een derde verstrekt krediet garandeert, zoals de vroegere gemeentegarantie voor hypothecaire leningen aan huiseigenaren (MvT bij Derde tranche Awb, Kamerstukken II 1993/94, 23700, 3, p. 31 en 32). Een dergelijke subsidieverhouding eindigt, als de derde zijn verplichtingen nakomt, zonder dat er daadwerkelijk geld wordt uitgekeerd. Een garantie is in de systematiek van de subsidietitel een subsidieverlening onder de opschortende voorwaarde dat zich een onzekere gebeurtenis voordoet. Zie ook Zie CBb6 oktober 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:317) en CBb 1 mei 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:237.

Een lening door de overheid tegen een niet-marktconform tarief valt in beginsel onder het subsidiebegrip, als deze versterkt wordt voor bepaalde activiteiten. 

Let op: bij garanties en leningen aan ondernemingen kan er sprake zijn van (ongeoorloofde) staatssteun. Meer informatie vindt u op de site van Europa Decentraal