Position paper
De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt. Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de...
Position paper
In 2014 spraken gemeenten, Rijk en zorgaanbieders af om met een toekomstvisie te komen op de specialistische jeugdhulp. In deze visie 'Ruimte voor jeugdhulp' is samen een realistisch perspectief geschetst, dat aansluit bij de visie van gemeenten. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten deze visie meenemen in hun inkoopproces...
Position paper
In deze propositie schetst de VNG hoe zij de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende veranderopgave voor gemeenten ziet. We vertalen deze naar een visie op de ondersteuningsvraag van gemeenten en schetsen de contouren van het aanbod dat daarbij hoort.
Position paper
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen om de economische groei een impuls te geven en kansen om werklozen aan een baan te helpen. Als de grensregio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking te integreren, levert dat een groot aantal extra banen op voor de inwoners van de grensstreek...
Position paper
Notitie met daarin de VNG standpunten over de Omgevingswet. Standpuntnotitie Omgevingswet (pdf, juni 2015)
Position paper
De VNG wil de ontwikkeling van integrale kindcentra mogelijk maken. Gemeenten vragen het kabinet op rijksniveau de condities te scheppen om de ontwikkeling van het concept van integrale kindcentra te bevorderen. In ons position paper lichten we onze visie toe.
Position paper
Op 25, 26 en 27 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de Begroting SZW In een position paper heeft de VNG de Kamer aandacht gevraagd voor de decentralisaties in het sociaal domein: 2015 is het eerste jaar van de nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Daarnaast vraagt de VNG in...
Position paper
Het Rijk moet alle gemeenten betrekken bij de aanpak van radicalisering. Gemeenten kunnen deze verantwoordelijkheid alleen nemen wanneer er sprake is van een goed geolied samenspel tussen Rijk en gemeenten. Een duidelijke rolverdeling tussen gemeenten en Rijk, een duidelijke positie van de burgemeester, heldere kaders en een gebalanceerde aanpak van...
Position paper
Beleidsaanbevelingen over de inzet van steden en stedelijke regio’s voor het realiseren van de Europa 2020-strategie en de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de EU. Geschreven door Bas Verkerk voor het Europees Comité van de Regio's. Zie ook: Aanvullende reactie VNG/G4/G32 op consultatie EC (juni 2014) Reactie Rijk op...
Position paper
Gemeenten onderschrijven de uitgangspunten van de Participatiewet, sterker nog, ze hebben daar een aantal jaren geleden al voor gepleit. Maar tegelijkertijd vrezen gemeenten dat ze niet kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Participatiewet als gevolg van scherpe bezuinigingen en strikte regelgeving. De VNG heeft daarom een position paper gemaakt...