Organisatie
VNG en Sociaal Werk Nederland
Jaar van uitgifte
2017

De handreiking Juridische vraagstukken harmonisatie helpt gemeenten op weg bij het inrichten van de financiering van peuteropvang. Sociaal Werk Nederland en de VNG hebben daar nu een aanvullende notitie bij gemaakt met informatie over de uitwerking in de praktijk. Vooral voor de keuzemogelijkheden en de invulling van de financiering zijn oplossingen nodig die recht doen aan de juridische kaders én de weerbarstige praktijk. Daarom is er de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie in de praktijk verschenen. Daarin staan de keuzemogelijkheden die gemeenten hebben en de overwegingen die daarin een rol (kunnen) spelen uitgelegd. 

Gemeenten hebben een (beleids)visie op voorschoolse voorzieningen vastgesteld, niet alleen vanuit de Wet kinderopvang, maar ook vanuit de bestuurlijke afspraken en de Jeugdwet. De keuze voor een financieringsmodel én de invulling ervan zou hieruit moeten volgen. In de notitie staat hoe een visie op toegankelijkheid, bereik, keuzevrijheid en kwaliteit leidt tot verschillende keuzes.