Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2019

Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: opmaak balans van de bouwstenen Expertiseteam MO-BW-BG (pdf, 2 MB)

Eind juni 2019 stelde het bestuur van de VNG het advies vast van het Expertiseteam Doordecentralisatie MO-BW. Het advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten.

In juli 2019 is het advies van het expertiseteam volledig overgenomen door het Rijk tijdens het Bestuurlijk Overleg met het ministerie van VWS en het ministerie van BZK met inachtneming van een aantal aandachtspunten. Daarmee is een nieuw fundament gelegd voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en is gestart met de uitwerking. Het doel van dit document is de voortgang per bouwsteen en de reeds genomen besluiten uiteen te zetten zodat conclusies getrokken kunnen worden over het vervolg.