Archief

Uniforme Productnamen Lijst (UPL)

Gerelateerde thema's

In de Uniforme Productnamen Lijst (UPL) staan producten waarvoor een machtiging nodig is. De lijst zorgt voor eenduidige terminologie, waardoor betrokken organisaties eenvoudiger kunnen communiceren. Behalve een productnaam krijgen producten ook een begrijpelijke uniforme beschrijving, maar dat zit nog niet in UPL. 

Doel

Project Machtigen onderzoekt of de huidige Uniforme Productnamenlijst (UPL) voldoende is voor gebruik in het machtigingendomein of dat de UPL aangepast moet worden en/of uitgebreid met andere producten en diensten.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Project- of uitvoeringspartner(s): VNG Realisatie, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, de Belastingsamenwerkingsverbanden BSR en GBLT, Logius 

Beschrijving

Dit project maakt onderdeel uit van een breder project rondom de proefaansluitingen en praktijkbeproevingen machtigen. Momenteel werkt het ministerie van BZK en Logius, in samenwerking met diverse overheidsorganisaties, aan verbetering en uitbreiding van de mogelijkheden van het machtigen in het digitale proces. Er wordt onder andere gewerkt aan het verbeteren van het registratieproces bij DigiD Machtigen. De mogelijkheid om informatie over wettelijke vertegenwoordiging aan overheidsdienstverleners digitaal terug te koppelen, zoals de bevestiging van bewindvoering of een ouder-kindrelatie staat ook op de ontwikkelagenda. Doel van deze doorontwikkeling is het gebruik van machtigingen te vergemakkelijken en te stimuleren voor zowel gebruikers als overheidsdienstverleners. VNG en gemeenten willen deze nieuwe versie beproeven om te toetsen of de belemmeringen die zij eerder tegenkwamen met de verbetering van de voorziening voor gemeenten zijn weggenomen. 

De eerste stap in dit project is vaststellen voor welke producten en diensten in het machtigingsdomein een uniforme naamgeving, aangevuld met een begrijpelijke toelichting, moet worden gehanteerd volgens de Uniforme Productnamenlijst (UPL). Daarna kan de lijst met producten en diensten, met duidelijke uitleg van nut en noodzaak, worden aangeboden aan gemeenten. Tot slot verwacht dit project met een voorstel te komen voor een ontwikkel- en beheerplan van de UPL, en een financiële raming voor de uitvoering. 

Praktijkvoorbeeld

In hun eigen producten- en dienstencatalogus (PDC) hanteren gemeenten vaak eigen taalgebruik, zoals rijwiel in plaats van fiets, of toelage in plaats van subsidie. Binnen de gemeente is dat geen probleem. Het wordt een obstakel wanneer personen of bedrijven zaken afhandelen bij meerdere gemeenten, zoals bewindvoerders die bevoegd zijn om voor meerdere cliënten producten af te handelen in het domein Werk en Inkomen. Gebrek aan eenduidigheid in de benamingen (zoals het verschil tussen toelage of subsidie) kan leiden tot verwarring. Daarnaast is het voor centrale voorzieningen zoals Machtigen, eHerkenning of landelijke websites waar gemeentelijke informatie getoond wordt, van belang dat er over hetzelfde product gesproken wordt over verschillende gemeenten heen. Op basis van een gestandaardiseerde lijst van deze voorzieningen wordt duidelijk welke gemeentelijke producten er worden bedoeld. 

Meer weten?

De gemeenten die meedoen aan de pilot Machtigen werken samen met VNG Realisatie aan een eerste versie van de UPL met machtigingsproducten. Zodra dit concept deelbaar is, zal deze lijst worden gedeeld met alle gemeenten. Zij kunnen input leveren op productbenaming en de omschrijving daarvan. Zo wordt de uniformiteit van de productnamenlijst verder vergroot. Gemeenten zullen in Q2 van 2022 worden uitgenodigd om een reactie op de eerste projectresultaten te geven. 

Contact